Blog Image

Blog BurgerBelang

Algemene beschouwingen 2019

Raadsvergaderingen 2018 Posted on Mon, July 01, 2019 08:43:28

Wat willen wij met Zeewolde, wat willen onze inwoners? Sommige mensen zeggen dat Zeewolde klaar is na het volbouwen van de Polderwijk. Hoe realistisch is dat? Willen wij een dorp waarin de tijd blijft stilstaan? Een dynamisch dorp is nooit klaar en altijd in beweging.

Het centrum ligt aan de zuidzijde van ons dorp en is geografisch niet het hart, de kern van het dorp waar men elkaar kan ontmoeten. Dat is één van de belangrijkste functies van een centrum. Daarom pleitten wij ervoor dat de volgende uitbreiding van Zeewolde aan de zuidkant gepland gaat worden, zodat de scheefgroei weer wordt rechtgetrokken. Wanneer we dat willen moet er NU al een knoop worden doorgehakt, moet er nu al begonnen worden met het wijzigen van het bestemmingsplan, daarna bouwrijp maken van deze percelen, etc.etc. Denken op langer termijn, nu al kijken naar de toekomst.

Zeewolde heeft meer inwoners nodig om de financieën op orde te kunnen houden, om faciliteiten in dit dorp in leven te kunnen houden en om middenstand en horeca in dit dorp te houden. Geld genereren is in de ogen van BurgerBelang nog steeds de beste manier om de financiën op orde te houden en dat betekent in onze ogen niet alleen groeien, maar ook ons dorp aantrekkelijker maken voor recreanten. Deze bezoeken nu Harderwijk, Nijkerk en Spakenburg. Slechts een enkeling doet ons dorp aan. We hebben een prachtige kustlijn aan de randmeren, een blauwe diamant, een tulpeneiland. Veel mogelijkheden om te recreëren, om recreanten aan te trekken die niet ontwikkeld worden tot hun volle potentie. Zonde.

Voor de toekomstvisie wordt de mening van de inwoners gevraagd. Een goed initiatief, wanneer de inwoners mogen meedenken kunnen we elkaar scherp houden. Maar dan moeten de vragen niet te oppervlakkig zijn en genoeg inhoud hebben om impact te kunnen hebben. We hopen dan wel op een evenwichtige samenstelling van de meedenkende inwoners, want de Zeewoldenaren die hun activiteiten elders zoeken, zullen zich niet zo snel geroepen voelen om mee te denken over de toekomst van dit dorp. We moeten vooral de jongeren en de jonge gezinnen binnenhouden om dit dorp te laten floreren. Hun mening is dan ook zeker van belang.

Als laatste nog de complimenten voor het ambtelijk apparaat voor de duidelijke stukken.Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2018 Posted on Sun, November 04, 2018 16:05:31

Het collegeprogramma klinkt als een kabbelend beekje. Vooral
veel onderzoeken en weinig slagvaardigheid. Een voortzetting van de afgelopen
jaren. Het doet ons denken aan het beeld wat Leefbaar Zeewolde tijdens de
vorige algemene beschouwingen bij ons opriep: opa met kleinkind die in de mist
een dorpje zagen opdoemen waar de tijd had stilgestaan. Dit gezegd hebbende: na
ons decennia lang roepende in de woestijn gevoeld te hebben zijn we blij dat er
inmiddels wel gebouwd wordt. Ook zijn we blij met de diversiteit van de
woningen. Bouwen voor elke doelgroep, zodat er in Zeewolde voor iedereen plaats
is. Minder blij zijn we met de inbreiding in het dorp. Eén van de charmes van
Zeewolde is het open karakter. De vele groenzones in het dorp. BurgerBelang is
er voorstander van dat deze behouden blijven en niet worden volgebouwd. Er
wordt steeds meer geknabbeld aan het groene hart van ons dorp. Hier blijft op
deze manier niets meer van over. Ook ligt het centrum van ons dorp steeds meer
uit het midden. Het lijkt dus zinvol om deze scheefgroei te corrigeren en
verdere uitbreiding van ons dorp aan de zuidkant te laten plaatsvinden,
bijvoorbeeld in het G-gebied. We zijn dan ook benieuwd naar de geplande
toekomstvisie en omgevingsvisie. Het is hard nodig dat deze er komt en we hopen
dan dat dit hierin meegenomen wordt.

Het sociaal domein is en blijft een zorgkindje. BurgerBelang
onderstreept dat het inzetten op preventie belangrijk is. Voorkomen is immers
beter en goedkoper dan genezen. In de programma begroting wordt gesproken over
het doelen inspanningen netwerk kortweg DIN. Een manier om samenhang te
visualiseren. Wij zijn nieuwsgieriger naar aanpak om de doelen en inspanningen
integraal vorm te geven. Vandaar ook dat we over 1 onderdeel van het sociaal
domein een motie hebben om een probleem aan te pakken, in plaats van dit
probleem in mooie plaatjes in beeld te brengen. Deze motie wil ik nu aan u
voorlezen:

Motie preventie eenzaamheid 75-plussers

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1
november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constateerde dat,

– Het aantal 75-plussers in Zeewolde groeit en dat
vereenzaming en de mogelijkheden tot meedraaien in de maatschappij soms
problematischer wordt.

– Deze groep mensen vaak laat zelf in actie komt bij
dergelijke problemen.

Overwegende dat:

– veel 75-plussers kampen met problemen die te maken hebben
met fysieke achteruitgang, dan wel overbelasting door mantelzorg, dan wel
sociaal isolement

– dit vaak onvoldoende onderkent wordt door de omgeving

– In het realisatieprogramma van het college reeds aandacht
is voor eenzaamheid en een sluitende aanpak voor mensen in kwetsbare posities.

– In het realisatieprogramma van het college ook wordt
ingezet op verbreding van het aanbod
voor algemene voorzieningen (dagbesteding)

Verzoekt het college:

– Een onderzoek te starten naar de grootte van de
problematiek in Zeewolde voor met name 75-plussers op het punt van eenzaamheid
en sociaal isolement. In het onderzoek in ieder geval de 75-plussers zelf te bevragen naar hun
ervaringen en hun wensen.

– De resultaten van het onderzoek voor 1 mei 2019 kenbaar te
maken aan de gemeenteraad.

– Daarbij ook aan te geven op welke wijze het college actie
gaat ondernemen nav het onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

De wens van het college en bestuur om burgers meer te laten
participeren en gebruik te maken van de expertise en creativiteit van de
burgers komt helemaal overeen met het
verkiezingsprogramma van BurgerBelang, alleen hadden wij hier een concreet idee
bij en dat is de motiemarkt zoals die in verschillende ons omringende gemeenten
plaatsvindt. Graag wil ik een motie inbrengen.

Motie motiemarkt

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1
november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constaterende dat,

– het bij deze tijd past om burgers meer in de
gemeentepolitiek te laten participeren

– de raad nu nadenkt over een andere werkwijze en meer
inwoners wil gaan betrekken door hun onder andere eerder en vaker om hun
wensen, ideeën en voorstellen te vragen

– er in de samenleving vaak creatieve ideeën leven die
vragen om erkenning en waardering

– uit ervaringen van andere gemeenteraden is gebleken dat
een motiemarkt heel goed werkt om nieuwe
ideeën uit de samenleving onder de aandacht van de raad te brengen en behandeld
te krijgen in de gemeenteraad.

Spreekt als raad uit:

– in 2019 een motiemarkt te gaan organiseren waarbij burgers
een kraam krijgen op de ‘markt’ en hun idee of wens onder de aandacht kunnen
brengen van de raadsleden.

– raadsleden een idee of wens kunnen overnemen en in overleg
met de inbrenger deze als motie kunnen indienen bij de raadsvergadering waar de
Programmabegroting 2020 wordt behandeld.

– eind 2019 de motiemarkt te evalueren en te beoordelen of
de motiemarkt in 2020 en verder wordt gecontinueerd.

Verzoekt de werkgroep vergaderwijze:

– in het kader van de nieuwe werkwijze voor de raad de
inrichting en invulling van de motiemarkt verder uit te werken en voor de zomer
van 2019 deze uitwerking voor te leggen aan het presidium.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot voorzitter.

Verder zijn we blij dat het college de lasten voor de
burgers niet verder wil verhogen. We zijn al een dure gemeente om te wonen en
de woonlasten moeten beslist niet hoger worden. Als laatste willen we nog
puntjes benoemen wat we missen: er wordt gesproken over oplaadpalen voor
auto’s, waar we bijzonder blij mee zijn, maar zou het mogelijk zijn om op
verschillende plaatsen in ons dorp ook oplaadpalen voor fietsen te realiseren?
En, wat gaat er gebeuren met de voormalige brandweerkazerne? Dit gebouw staat
nu al jaren leeg en het lijkt ons dat er nu toch dringend een bestemming voor
gevonden moet worden. Tot zover.Punten uit verkiezingsprogramma

Over BurgerBelang Posted on Fri, February 02, 2018 15:31:50

BurgerBelang wil door groei faciliteiten
kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang
(lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens
hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang
begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil
laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet
dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog
steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers
voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot
een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er
vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw
verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke
ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het
verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast
vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet
vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo
de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd
is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet
het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten
opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook
leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij
willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp
is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde
verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar
Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen
dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische
fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde
verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn,
zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een
jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun
producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en
horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en
uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege
winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn
gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het
centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en
dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de
winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag
open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel
van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de
openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die
mogelijkheid dient te worden geboden.”Ruud Visser, fractievoorzitter

Over BurgerBelang Posted on Fri, February 02, 2018 15:26:55

Ruud Visser (BurgerBelang) wil dat
Zeewolde weer ambitie toont

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 maart 2018 in Zeewolde nemen negen partijen deel. Lijst 8 is
BurgerBelang. Lijsttrekker (en momenteel het enige raadslid van deze partij) is
Ruud Visser.

Ruud Visser werd in 1950 in Delft geboren.
Na de middelbare school volgde hij de hotelschool in Zwitserland. Jarenlang was
hij vervolgens cateringmanager voor grote bedrijven als de NAM, de ministeries
van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Justitie, het hoofdbureau van politie
en General Electric Plastics. Weer later werd hij restaurantmanager in de
gezondheidszorg. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven kwam Visser
terecht in het onderwijs, al was ook dat horecagerelateerd. Twee jaar geleden
ging hij met pensioen. Visser, die inmiddels twintig jaar in Zeewolde woont, is
getrouwd met Marjan en vader van een zoon en een dochter die allebei de deur al
uit zijn.

Zo’n vijftien jaar geleden sloot Visser
zich aan bij de Zeewolde-partij. De partij van Wiel Cleutjens verdween in 2006
uit de raad, maar kreeg als BurgerBelang in 2010 haar ene zetel terug. Visser
werd toen burgerraadslid. Kort na de verkiezingen van 2014 vertrok Jan de Wit
en nam Visser de opengevallen plaats als raadslid voor BurgerBelang in. Hij
kwam naar eigen zeggen in een ‘totaal andere wereld’ terecht. ,,Als
burgerraadslid ben je op je eigen eilandje een beetje aan de oppervlakte bezig,
als raadslid ken je alle ins en outs. Verder heb je het presidium, extra
vergaderingen en krijg je informatie die alleen voor de fractievoorzitters is
bestemd. De tijdsinvestering is aanzienlijk, gemiddeld denk ik al gauw aan 25
uur per week.” Visser voelt zich volop betrokken bij wat hij noemt ‘het
schitterende dorp Zeewolde’. ,,En daarom is het zo jammer dat bepaalde zaken
vastlopen. Ik denk bijvoorbeeld aan de stagnerende woningbouw. Als we niet
oppassen blijven de jongeren wegtrekken. En we moeten ervoor zorgen dat we
anticiperen op de aankomende vergrijzing. Het gebouw van De Zevenster wordt
gesloopt en als ook de sporthal en het zwembad worden verplaatst, kunnen we er
prachtige hofjes creëren voor senioren. De wereld verandert in rap tempo, dan
kunnen we in Zeewolde niet stil blijven staan.”

Visser wil met zijn BurgerBelang met beide
benen in de samenleving staan. Daarom wil hij de openingstijden van winkels en
supermarkten verruimen, meer evenementen in het centrum en verdere bevordering
van het toerisme. Het college van B en W moeten wat hem betreft veel meer
ambitie tonen dan momenteel het geval is. ,,Ik denk daarbij aan volledige
nieuwbouw van Het Baken aan het Kluunpad. In Vianen kun je zien dat zoiets
mogelijk is. Door onderhoudskosten te verrekenen in de exploitatie creëer je de
benodigde middelen. Vergeet niet dat er geld voor is gereserveerd! Het moet
niet dezelfde kant opgaan als bij de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de
atletiekbaan. College, pak nu eens een keer door en blijf het niet op de lange
baan schuiven!”

Visser hoopt bij de verkiezingen in maart
op twee zetels. ,,Drie is denk ik niet realistisch, al ben ik dan van nature
een optimist. Als je groeit, kun je ook meer delegeren. Dat zou natuurlijk wel
erg mooi zijn.”Algemene Beschouwingen 2017

Raadsvergaderingen 2017 Posted on Fri, June 30, 2017 08:44:41

Meneer de Voorzitter,

Nu de economische recessie
een goed herstel laat zien en de toekomst daardoor rooskleuriger lijkt te
worden, is het hoog tijd dat we met een andere blik naar de toekomst van ons
dorp kijken.

Het lange tijd volgehouden
sober en doelmatig, het pappen en nathouden, zal moeten veranderen in visie en
dynamiek. Willen we mee kunnen blijven komen in de ontwikkelingen en willen we
voorkomen dat ons dorp nog verder gaat vergrijzen dan waarmee het nu al bezig
is, zullen we moeten groeien.

Het aantal leegstaande
winkelpanden neemt nog steeds toe. Recentelijk is de winkel Modelin gestopt. Of
de daardoor vrijkomende winkelruimte weer kan worden ingevuld is de vraag. We
weten dat het college activiteiten ontwikkelt om winkelondernemers te
enthousiasmeren zich in Zeewolde Centrum te vestigen. Het centrum
aantrekkelijker maken door de horeca te stimuleren zich te vestigen zien we als
een mogelijkheid. Laat meer terrasjes komen, maak het een toeristisch
aantrekkelijk centrum. Het beleid uitsluitend richten op de invulling van
leegstaande winkelpanden met nieuwe winkels gaat het niet redden, alleen al
door het feit dat steeds meer mensen het internet beter en intensiever weten te
gebruiken, zelfs voor de dagelijkse boodschappen. Het is ons bekend dat de
portefeuillehouder zich inspant om het centrum aantrekkelijker te maken. Is het mogelijk een korte update van de stand
van zaken te geven?

We zien dat hard wordt
gewerkt aan de invulling van de gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein.
Voor de gemeente een lastige klus met grote financiële consequenties. De wijze
waarop de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie dat doen, verdient
onze lof. Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt, is zo. Als daarvan dan
maar geleerd wordt en verbeteringen of aanpassingen worden toegepast.

Ik weet al wat gezegd of
gedacht gaat worden: daar zijn ze weer, het Bouwteam. Ja, omdat wij zien dat
door het huidige beleid op het gebied van sociale -let wel!- huurwoningbouw grote
problemen gaan ontstaan. Uit een gesprek met Woonpalet is ons duidelijk geworden
dat er 2.100 woningzoekenden zijn, ofwel bijna 10% van onze bevolking, waarvan 80% ofwel 1.680 woningzoekenden uit
Zeewolde. Woonpalet signaleert een toename van het aantal woningzoekenden. De
wachttijd is op dit moment 3½ à 4 jaren. Ook statushouders en Polen die zich
hier tijdelijk willen vestigen zijn op zoek naar sociale huurwoningen. Het
gevolg is dat veel jongeren hun heil buiten Zeewolde gaan zoeken. En juist deze
groep willen we vasthouden. Als het zo is dat Woonpalet niet in staat is om in
de huisbehoeften aan sociale huurwoningen te voorzien, waarom wordt er dan niet
een andere woningcorporatie in de arm genomen? Is het college bereid daartoe
stappen te ondernemen?

In de sociale huursector is
vooral vraag naar woningen voor 1- 2 persoonshuishoudens. Qua aantal gaat het
om ongeveer 1.395 woningzoekenden.

Voorzitter, als raad zijn we bezig een hoogstandje van
samenwerking in het project Het Baken. Een schitterend voorbeeld van een
initiatief dat steeds beter gestalte gaat krijgen. We zullen daarbij nog goed
moeten kijken naar de financieel-technische uitwerking. Wij hebben al gezien
welke mogelijkheden er zijn, als we dit goed aanpakken. We hoeven dan niet bang
te zijn voor onze begrotingspositie. We moeten samen wel willen en durven,
waarbij het belangrijk is over de grenzen van de eigen politieke ambities te
durven kijken. Met onze kennis van eerdere projecten in den lande, heeft
BurgerBelang dat lef. Sterker nog, we gunnen iedere fractie en iedere partij
zijn inbreng en resultaten. Ons uitgangspunt bij dit project is: Samen werken
en samenwerken. Onze gemeente verdient een goede accommodatie die aan de eisen
des tijds voldoet. Wat ons betreft zou daarom nog eens kritisch gekeken kunnen
worden naar het doorschuiven van de afschrijvingslasten naar 2019. In alle
redelijkheid verwachten wij niet dat het project dan al voltooid is en de
lasten in 2019 al verwerkt moeten worden.

Schoon, heel en bereikbaar:

a. de bereikbaar van de gemeenten op de Veluwe

In co-productie met de provincie is een
haalbaarheidsverkenning uitgevoerd voor de realisering van een vaste
oeververbinding. Er is nog geen standpunt ingenomen en er vinden nog gesprekken
plaats.

Kan binnenkort informatie worden verstrekt over de
stand van zaken?

nr. 37 Geluidmeting Lelystad Airport en de A28

Raad heeft op 25 juni 2015 een motie aangenomen met de
strekking dat een meting zou worden uitgevoerd in combinatie met het
geluidonderzoek van de A28.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van deze motie?

(Tot slot)

Wij zien graag in komende voorjaarsnota’s en
begrotingen meer ambities waar onze inwoners blij mee zijn en waarop wij trots
mogen zijn.

(Hierbij gevoegd vindt u de tekst van de motie.)Zwembad het Baken

Raadsvergaderingen 2016 Posted on Wed, December 07, 2016 18:41:11

De bijdrage tijdens de discussie over zwembad ‘het Baken’ van BurgerBelang (woordvoerder Ton Doomernik):

“Voorzitter over een ding kunnen we duidelijk zijn . Een zwembad en onze sporthallen zijn niet weg te denken uit Zeewolde.
Wij zijn dan ook blij dat het college een sportcentrum in ons dorp een niet weg te denken voorziening vindt.
Dat is positief.
Maar voorzitter, het college heeft zich zelf een enorme beperking opgelegd met de stelling ” sober en doelmatig ” .
De opzet was een zo goedkoop mogelijke renovatie te laten uitvoeren.
Maar dat bleek toch wel erg moeilijk te zijn.
Er is een alternatief gekomen deels renovatie en deels nieuwbouw.
Helaas voor de stelling ” sober en doelmatig ” maar het valt toch duurder uit dan gehoopt.
Maar vooruit het kan niet anders, want er mankeert toch wel erg veel aan ons sportcentrum.
Nu zijn de plannen aan ons voorgelegd en dit is het dan.
Het ziet er allemaal zo definitief uit dat we alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen.
Burger Belang voorzitter , is van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij , als kleine partij, hebben de moeite genomen om met een delegatie naar een inwoneraantal vergelijkbare gemeente van 19.000 inwoners te gaan om daar te gaan kijken en ons te laten informeren over een nieuwbouw sportcentrum dat daar recentelijk is gebouwd.
Een multifunctioneel gebouw.
Voorzien van alle voorzieningen die van belang zijn zoals een zwembad – instructie bad – 2 sporthallen – horeca enz. enz.
Modern – doelmatig en vooral duurzaam.

Die kleine gemeente waar wij zijn geweest, heeft in elk geval gedurende 20 jaren geen onderhoudskosten , terwijl de kapitaallasten voor dat complex verhoudingsgewijs lager zijn dan wat wij kwijt zijn bij de geplande renovatie en uitbreiding van het Baken.
Voorzitter, als deze plaats in het midden des lands 19.000 inwoners tellend , als die dat voor elkaar krijgen waarom zouden wij dat dan niet kunnen.
Indien het college werkelijk de moeite en het lef zou hebben om te gaan kijken en zich te laten informeren over nieuwbouw en zich niet alleen te laten leiden door ” sober en doelmatig ” , dan valt er voor de raad wat te kiezen.
Volgens Burger Belang is dit het juiste moment om alle aspecten te onderzoeken zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden.”Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2016 Posted on Wed, June 29, 2016 08:55:51

ALGEMENE
BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2016

BurgerBelang
spreekt haar grote waardering en dank uit voor de inzet van de ambtelijke
organisatie en bedankt het college voor de aangeboden financiële stukken.

Tijdens
de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 14 juni 2016 hebben wij
al enkele aandachtspunten aangegeven die de komende tijd om duidelijkheid
zullen vragen.

Samengevat
gaat het voor wat ons betreft over:

a. de
decentralisaties in het sociaal domein

Het jaar
2015 was door de decentralisaties in het sociaal domein een zeer hectisch jaar.
Het mag gezegd worden en het is een groot compliment voor portefeuillehoudster
en de ambtelijke ondersteuning, dat zij zich op de best mogelijke wijze zich
van hun taken hebben gekweten. Dat nog geen concrete kengetallen gepresenteerd
kunnen worden en dat nog geen goedkeurende verklaring van de accountant
afgegeven kan worden, doen daaraan niets af. Met name dáár zit een groot
financieel knelpunt voor het begrotingstekort.
Natuurlijk, het kan beter. Daarvoor moet de tijd en de gelegenheid
geboden worden. BurgerBelang blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en
vertrouwt op een positief verlopende ontwikkeling.

b. de
huisvestingsmogelijkheden van jongeren binnen de sociale woningbouw
en de druk op die woningen door
de komst van statushouders die bij voorrang gehuisvest moeten worden;

Zoals wij
bij de algemene beschouwing voor 2016 hebben gemeld, hebben wij ontwikkelaars
benaderd voor de realisering van woningen in het goedkope segment om jongeren
de kans te geven een betaalbare woning te verwerven. Een van hen was bereid ons
voorstel op te pakken en uit te werken in een concreet plan. De aantrekkende
woningmarkt heeft er toe geleid dat de desbetreffende ontwikkelaar wel bereid
was de bedoelde goedkope woningen te realiseren maar dat door de aantrekkende
woningmarkt de voorgestane koopsom van ongeveer € 120.000,- toch nog € 30.000
hoger zou uitvallen. Het laat daarmee enigszins zien hoe op dat terrein gedacht
en gewerkt wordt. Daarmee is de problematiek voor met name de jongeren die een
betaalbare woning zoeken, niet opgelost. Grote zorg is de ontwikkeling van de
sociale woningbouw nu de woningcorporaties geconfronteerd zijn met een
verhuurdersheffing. Dat geld is, met dank aan het Kabinet van VVD en PvdA, niet
meer voor woningbouw in te zetten.

Voorzitter,
BurgerBelang hecht veel aan de verdere ontwikkeling van ons dorp. Dat wij groei
van het aantal inwoners voorstaan, is misschien tot vervelens toe, genoegzaam
bekend. Ons standpunt is niet ongegrond, omdat we zeer regelmatig
geconfronteerd worden met opmerkingen en reacties vanuit onze gemeenschap en
dan met name vanuit de middenstand die om groei
vragen om het bestaansrecht te kunnen borgen. De eerlijkheid gebied echter ook
te zeggen dat we wel meer woningen in het goedkope segment of in de sociale
huursector kunnen willen, maar het moet ook kunnen. Dat gezegd hebbende blijft
het tekort aan woningen in de sociale sector ons zorgen baren. Bij
vervolgprojecten in de woningbouw zouden we graag zien dat er zoveel mogelijk
gebouwd wordt voor de vraag, zodat hierdoor de doorstroming op de woningmarkt
in Zeewolde wordt bevorderd.

c. de
bewoning van het Horsterwold aan de Bosruiterweg.

Vooralsnog
zijn wij van mening dat afspraken die in akten zijn vastgelegd nagekomen moeten
worden. Als daaruit voor de gemeente verplichtingen voortvloeien die nog niet
zijn nagekomen, zal dat alsnog moeten gebeuren. Daar staat tegenover dat de
eigenaren van die woningen ook de verplichting hebben de vastgelegde afspraken
na te komen. Als dat inhoudt dat de door hen gekochte woningen voor recreëren
zijn bedoeld, kan dat niet op enige wijze terzijde geschoven worden. BurgerBelang
heeft wel vragen bij de kosten van de handhaving. Deze zijn hoog en wij vragen
ons af hoe de financiële verhoudingen tussen de kosten en de de opbrengst aan
opgelegde sancties zijn.

d.
financieel perspectief

Vorig
jaar tijdens de algemene beschouwingen liet de begroting voor het jaar 2016 een
negatief resultaat zien. Volgens de toen gegeven doorkijk naar de volgende
jaren, werd een positief resultaat berekend. Helaas is die doorkijk niet
bewaarheid en laat ook de begroting 2017 een negatief resultaat zien.

De
voorliggende Voorjaarsnota laat het financiële perspectief voor 2017 en
volgende jaren zien. Zoals al genoegzaam bekend is, moeten drastische
bezuinigingen worden doorgevoerd. De inwoners van Zeewolde hebben de
gelegenheid gehad en veel hebben die ook genomen, om bezuinigingsvoorstellen in
te dienen. Vervolgens zijn daarover door de raad afspraken gemaakt hoe daarmee
wordt omgegaan en welke bezuiniging op basis van prioritering, worden verwerkt
en doorgevoerd.

Bezuinigingen
zijn nodig omdat de jaarrekening 2015 al met een tekort van € 1,3 miljoen
sluit. Met het voorstel om dat tekort ten laste van de Algemene Reserve te
brengen wordt ingestemd. Voorts wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om ten
behoeve van de verdere invulling van de tabel voor het Financieel Perspectief
2017 nadere voorstellen door het college te laten uitwerken en een dekkingsplan
op te stellen.

Dat voorstel
ondersteunt onze fractie. Wel zien wij graag dat daarbij in elk geval de
volgende uitgangspunten worden gehanteerd:


geen
lastenverzwaring voor onze inwoners, en


mensen
met een minimum inkomen mogen er in absolute zin niet op achteruit gaan; de voorzieningen
met betrekking tot cultuur, zorg en welzijn moeten voor hen zo mogelijk
drempelloos worden c.q. blijven.

e.
ontsluiting Zeewolde

Zeewolde
ligt centraal in Nederland en dit neemt het nodige verkeer met zich mee in de
vorm van forensen en logistieke bedrijven. Veel voorzieningen bevinden zich
buiten ons dorp en moeten voor onze inwoners bereikbaar zijn. De ontsluiting
van Zeewolde is daarom van groot belang. In dat kader vragen wij ons af waarom
het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding is uitgesteld
naar 2017.

BurgerBelang
kan instemmen met het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota en als
afsluiting willen wij het college en het ambtelijk apparaat een groot
compliment maken over de veranderde communicatie in de vorm van
raadsinformatieavonden die door ons als zeer positief wordt ervaren.Begroting 2016-2019

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Fri, December 04, 2015 10:34:02

BurgerBelang spreekt haar waardering uit voor de inzet van, en de wijze waarop informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord door de ambtelijke medewerkers. BurgerBelang dankt het college en de medewerkers voor de aangeboden begroting
voor het jaar 2016.

De begroting voor het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. De doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019 geven een positieve ontwikkeling aan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen al te grote zorgen over de financiële situatie, afgezien van enkele hoge risico’s die de aandacht vragen. Daarover later meer.

De voorliggende begroting bevat enkele punten die nadere aandacht verdienen.

De gemeente heeft haar rol en taken die uit de decentralisaties voortvloeien, goed en voortvarend opgepakt. Regelmatig is de raad door de portefeuillehouder bijgepraat over de stand van zaken en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Het mag gezegd worden dat de portefeuillehouder en de ambtelijke medewerkers in deze een groot compliment verdienen.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over budgetten en over declaraties van zorgverzekeraars. Daarnaast is het nog een vraag of de doelgroepen goed en volledig in beeld zijn. Wij begrijpen dat het voor de portefeuillehouder, hoe graag de raad dat ook wil, nog niet mogelijk is zekerheden over de toereikendheid van de budgetten te geven. Die onduidelijkheden en onzekerheden vormen een groot risico voor de gemeentebegroting. Gaande het verdere proces zal een financiële vinger stevig aan de pols worden gehouden.

Wanneer we het hebben over “Zeewolde, zorgzaam
en
solidair”,
ontkomen
we
niet
aan
de
problematiek met betrekking tot de Stichting Wolderwelzijn. We onderkennen het belang van deze stichting. Tijdens de laatste vergadering van de
commissie Onderwijs en Welzijn is dat door praktisch alle partijen
ondubbelzinnig weergegeven. Met 250 vrijwilligers die onder de vlag van deze stichting werkzaam zijn, mag het toch niet gebeuren dat deze stichting haar activiteiten beëindigt omdat er onvoldoende budget zou zijn.
Wanneer door een krampachtige toepassing van een beleidsregel een bloeiende organisatie de deuren dreigt te sluiten, zullen we die beleidsregel toch opnieuw op haar merites moeten
beoordelen, omdat naar onze mening het algemeen belang dat door deze stichting wordt gediend, prevaleert boven de geldende beleidsregel.

Wij zien mogelijkheden om uit deze impasse te komen
wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het raadsbesluit om subsidies
niet te indexeren en te verhogen geldt voor de reguliere subsidies waarvan
aanvullende subsidie om extra taken uit te voeren zijn uitgezonderd. Want het jaar 2015 moet kennelijk gezien worden als een overgangsjaar waarin de nieuwe opdracht aan de stichting, de uitvoering en aanpak verder vorm krijgen. Met klem verzoeken wij de portefeuillehouder deze zaak nogmaals in voorgestelde zin goed
te
bekijken
Ons
inziens
is
de
angst
dat
mogelijk
andere
organisaties ook een aanpassing van het subsidiebedrag zullen vragen, ongegrond omdat geen enkele andere organisatie met 250 vrijwilligers vergelijkbaar is met de Stichting Wolderwelzijn.

De huizenmarkt begint weer
aan te trekken. Dat biedt weer kansen, zowel voor de markt als voor de
woningzoekenden. De druk op huurwoningen zal naar verwachting nog hoger worden
dan die al is door de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. De
doorstroom van jonge huurders naar starterswoningen gaar ons inziens een
cruciale rol spelen. Laatstelijk hebben wij gemeld dat wij contact hebben
gezocht met ontwikkelaars voor de realisering van koopwoningen in een goedkoper
segment dat aantrekkelijk is voor starters. Wij zullen deze ontwikkelaars
benaderen om plannen uit te werken en aan het college voor te leggen.

Overigens vinden wij de
ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers zorgwekkend.
Enerzijds de enorme grote aantallen die in korte tijd binnenkomen en op
Europees niveau voor de landelijke bestuurders reden zijn om aan de bel te
trekken, anderzijds het afnemen van het draagvlak om asielzoekers op te vangen,
de heftige reacties vanuit de bevolking jegens bestuurders. BurgerBelang vindt
het belangrijk dat mensen die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en
voor hun leven moeten vrezen wanneer zij naar hun vaderland terug zouden
moeten, humaan opgevangen moeten worden. Wij benadrukken hier nogmaals dat wij
het beleid dat het college van Zeewolde voert inzake de opvang van
vluchtelingen, ondersteunen.

Economisch gezien gaat het
op macro-niveau beter in Nederland. Ik las zelfs op de site van het CBS dat
Nederland nu rijker is dan België sinds de onafhankelijkheid van België in
1830. Dat zegt toch wat.

Op lokaal niveau hebben we
zeker geen klagen. Het college ontplooit activiteiten om bedrijven over te
halen om zich in Zeewolde te vestigen, activiteiten worden ontwikkeld om het
centrum aantrekkelijker te maken. Lofwaardig! Dit laatste is echter wel erg
lastig als gevolg van de leegstaande winkelpanden. Al eerder hebben wij
gesignaleerd dat het winkelen als gevolg van invloeden van het internet drastisch
aan het veranderen is. De mogelijkheden van de gemeente om winkelbedrijven over
te halen zich in het centrum van Zeewolde te vestigen, zijn beperkt. Nauwe
samenwerking met de middenstand zijn onontbeerlijk maar de goodwill van
winkelbedrijven om zich te vestigen is doorslaggevend.

Wij willen de navolgende
vragen aan het college voorleggen:

1. Wordt ook gekeken naar
mogelijkheden om meer horecagelegenheden te vestigen, mede vanuit toeristisch
en recreatief oogpunt?

2. Welke mogelijkheden
ziet het college om de aanwezige leegstand van winkelpanden ingevuld te
krijgen?

Een van de risico’s die
van grote invloed is op de gemeentebegroting is de Vennootschapsbelasting. We
hebben de kosten van het optuigen van de interne administratie. Het grootste
risico wordt gevormd door de heffingsaanslag van de Belastingdienst.

Volgens
onze laatste informatie kiest de Belastingdienst voor de ondernemingstoets voor
de beoordeling van afzonderlijke projecten. De Minister geeft in haar
beantwoording van Kamervragen aan dat dit niet per definitie het geval is. Aan
de hand van feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of grondexploitaties
al dan niet verweven zijn met elkaar. Enkele aanknopingspunten voor
verwevenheid zijn:

– De
projecten vinden min of meer tegelijkertijd plaats;

– Er is
sprake van één afdeling die de projecten aanstuurt;

– De
aanwezigheid van een vereveningsfonds.

De Minister vermoedt dat op grond van deze criteria
met name bij grote gemeenten sprake zal zijn van verwevenheid. Indien
slechts incidenteel projecten worden uitgevoerd en er na afronding van een
project na ‘bijvoorbeeld vijf jaar’ een nieuw project wordt gestart zal over
het algemeen sprake zijn van afzonderlijke activiteiten. Overigens merkt de
Minister op dat een gemeente voor het geheel van zijn grondexploitaties als één
ondernemer wordt aangemerkt. Wij vermoeden echter dat zij hiermee doelt op de
fictie dat alle ondernemingsactiviteiten van een gemeente worden geacht één
onderneming te vormen.

Hoe dan
ook, de complexiteit van deze zaak en de financiële consequenties zijn tot op
heden nog niet duidelijk en daarom reden om de ontwikkelingen op de voet te
blijven volgen.

Een ander
punt van aandacht is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording
betrekking hebbend op de grondexploitaties. Regelmatig heeft de Commissie BBV
daarover notities uitgebracht. Een dynamisch onderwerp met grote financiële
risico’s. Het concept-wijzigingsbesluit is op 10 september 2015 ter consultatie
gepubliceerd. Van de portefeuillehouder financiën hebben wij eerder begrepen
dat hij over deze kwestie contact heeft gehad met andere gemeenten. Wij willen
graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de consequenties
van de op handen zijnde wijzigingen.

Voorzitter,
alles in ogenschouw nemend ziet het er financieel er niet slecht uit. Het is
oppassen geblazen, vooral wanneer het om hoge investeringen gaat die een
langdurig effect op de begroting hebben. Voorstellen daartoe zullen wij
kritisch benaderen.Next »