De raad heeft in februari 2015 een amendement
aangenomen luidend: “de bestaande afspraken te handhaven en het college te
verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van
een toekomstplan van de Stichting een
voorstel aan de raad voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid bevat dit amendement de
volgende nadrukkelijke bepalingen:

1) de bestaande afspraken te handhaven

2) een voorstel aan de raad uitbrengen over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst

3) de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op
een toekomstplan van de Stichting.

En wat doet het college?

Het toetst het plan van De Verbeelding aan het
eigen beleidsplan en concludeert strijdigheid. Dát is niet de opdracht
volgens het amendement. Het toekomstplan moet de basis zijn voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het is
niet de basis voor een subsidiebeschikking; het kan samen met de
samenwerkingsovereenkomst wel de basis zijn voor een subsidieaanvraag.

Het college brengt geen voorstel uit over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college vertelt dat er geen subsidie meer
wordt verstrekt. Er is een afwijzingsbeschikking afgegeven.

Laat duidelijk zijn dat er een groot verschil is
tussen een overeenkomst (waarbij sprake is van wederkerige wilsovereenstemming
op basis van concessies en afspraken) en een beschikking (een besluit dat iet
van algemene strekking is en gericht op rechtsgevolg). Volgens het aangenomen
amendement is het niet de bedoeling dat een subsidiebeschikking
wordt geslagen, maar dient aan de raad een voorstel te worden gedaan voor een
samenwerkingsovereenkomst. Een subsidiebeschikking kan voortvloeien uit
de aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Volgens het amendement is het toekomstplan van De
Verbeelding de basis voor de besprekingen over een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat het best mogelijk is dat het plan
van De Verbeelding bijgesteld moet worden. Omdat er sprake is van de
ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan het best zijn
dat het gemeentelijke plan bijgesteld moet worden. Immers als er sprake is van
een overeenkomst betekent dat dat partijen over en weer wilsovereenstemming
hebben bereikt door onder andere naar elkaar concessies te doen. Bij de afgifte
van en beschikking is geen sprake van onderhandeling over een nieuwe
overeenkomst.