BurgerBelang spreekt haar waardering uit voor de inzet van, en de wijze waarop informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord door de ambtelijke medewerkers. BurgerBelang dankt het college en de medewerkers voor de aangeboden begroting
voor het jaar 2016.

De begroting voor het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. De doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019 geven een positieve ontwikkeling aan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen al te grote zorgen over de financiële situatie, afgezien van enkele hoge risico’s die de aandacht vragen. Daarover later meer.

De voorliggende begroting bevat enkele punten die nadere aandacht verdienen.

De gemeente heeft haar rol en taken die uit de decentralisaties voortvloeien, goed en voortvarend opgepakt. Regelmatig is de raad door de portefeuillehouder bijgepraat over de stand van zaken en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Het mag gezegd worden dat de portefeuillehouder en de ambtelijke medewerkers in deze een groot compliment verdienen.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over budgetten en over declaraties van zorgverzekeraars. Daarnaast is het nog een vraag of de doelgroepen goed en volledig in beeld zijn. Wij begrijpen dat het voor de portefeuillehouder, hoe graag de raad dat ook wil, nog niet mogelijk is zekerheden over de toereikendheid van de budgetten te geven. Die onduidelijkheden en onzekerheden vormen een groot risico voor de gemeentebegroting. Gaande het verdere proces zal een financiële vinger stevig aan de pols worden gehouden.

Wanneer we het hebben over “Zeewolde, zorgzaam
en
solidair”,
ontkomen
we
niet
aan
de
problematiek met betrekking tot de Stichting Wolderwelzijn. We onderkennen het belang van deze stichting. Tijdens de laatste vergadering van de
commissie Onderwijs en Welzijn is dat door praktisch alle partijen
ondubbelzinnig weergegeven. Met 250 vrijwilligers die onder de vlag van deze stichting werkzaam zijn, mag het toch niet gebeuren dat deze stichting haar activiteiten beëindigt omdat er onvoldoende budget zou zijn.
Wanneer door een krampachtige toepassing van een beleidsregel een bloeiende organisatie de deuren dreigt te sluiten, zullen we die beleidsregel toch opnieuw op haar merites moeten
beoordelen, omdat naar onze mening het algemeen belang dat door deze stichting wordt gediend, prevaleert boven de geldende beleidsregel.

Wij zien mogelijkheden om uit deze impasse te komen
wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het raadsbesluit om subsidies
niet te indexeren en te verhogen geldt voor de reguliere subsidies waarvan
aanvullende subsidie om extra taken uit te voeren zijn uitgezonderd. Want het jaar 2015 moet kennelijk gezien worden als een overgangsjaar waarin de nieuwe opdracht aan de stichting, de uitvoering en aanpak verder vorm krijgen. Met klem verzoeken wij de portefeuillehouder deze zaak nogmaals in voorgestelde zin goed
te
bekijken
Ons
inziens
is
de
angst
dat
mogelijk
andere
organisaties ook een aanpassing van het subsidiebedrag zullen vragen, ongegrond omdat geen enkele andere organisatie met 250 vrijwilligers vergelijkbaar is met de Stichting Wolderwelzijn.

De huizenmarkt begint weer
aan te trekken. Dat biedt weer kansen, zowel voor de markt als voor de
woningzoekenden. De druk op huurwoningen zal naar verwachting nog hoger worden
dan die al is door de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. De
doorstroom van jonge huurders naar starterswoningen gaar ons inziens een
cruciale rol spelen. Laatstelijk hebben wij gemeld dat wij contact hebben
gezocht met ontwikkelaars voor de realisering van koopwoningen in een goedkoper
segment dat aantrekkelijk is voor starters. Wij zullen deze ontwikkelaars
benaderen om plannen uit te werken en aan het college voor te leggen.

Overigens vinden wij de
ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers zorgwekkend.
Enerzijds de enorme grote aantallen die in korte tijd binnenkomen en op
Europees niveau voor de landelijke bestuurders reden zijn om aan de bel te
trekken, anderzijds het afnemen van het draagvlak om asielzoekers op te vangen,
de heftige reacties vanuit de bevolking jegens bestuurders. BurgerBelang vindt
het belangrijk dat mensen die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en
voor hun leven moeten vrezen wanneer zij naar hun vaderland terug zouden
moeten, humaan opgevangen moeten worden. Wij benadrukken hier nogmaals dat wij
het beleid dat het college van Zeewolde voert inzake de opvang van
vluchtelingen, ondersteunen.

Economisch gezien gaat het
op macro-niveau beter in Nederland. Ik las zelfs op de site van het CBS dat
Nederland nu rijker is dan België sinds de onafhankelijkheid van België in
1830. Dat zegt toch wat.

Op lokaal niveau hebben we
zeker geen klagen. Het college ontplooit activiteiten om bedrijven over te
halen om zich in Zeewolde te vestigen, activiteiten worden ontwikkeld om het
centrum aantrekkelijker te maken. Lofwaardig! Dit laatste is echter wel erg
lastig als gevolg van de leegstaande winkelpanden. Al eerder hebben wij
gesignaleerd dat het winkelen als gevolg van invloeden van het internet drastisch
aan het veranderen is. De mogelijkheden van de gemeente om winkelbedrijven over
te halen zich in het centrum van Zeewolde te vestigen, zijn beperkt. Nauwe
samenwerking met de middenstand zijn onontbeerlijk maar de goodwill van
winkelbedrijven om zich te vestigen is doorslaggevend.

Wij willen de navolgende
vragen aan het college voorleggen:

1. Wordt ook gekeken naar
mogelijkheden om meer horecagelegenheden te vestigen, mede vanuit toeristisch
en recreatief oogpunt?

2. Welke mogelijkheden
ziet het college om de aanwezige leegstand van winkelpanden ingevuld te
krijgen?

Een van de risico’s die
van grote invloed is op de gemeentebegroting is de Vennootschapsbelasting. We
hebben de kosten van het optuigen van de interne administratie. Het grootste
risico wordt gevormd door de heffingsaanslag van de Belastingdienst.

Volgens
onze laatste informatie kiest de Belastingdienst voor de ondernemingstoets voor
de beoordeling van afzonderlijke projecten. De Minister geeft in haar
beantwoording van Kamervragen aan dat dit niet per definitie het geval is. Aan
de hand van feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of grondexploitaties
al dan niet verweven zijn met elkaar. Enkele aanknopingspunten voor
verwevenheid zijn:

– De
projecten vinden min of meer tegelijkertijd plaats;

– Er is
sprake van één afdeling die de projecten aanstuurt;

– De
aanwezigheid van een vereveningsfonds.

De Minister vermoedt dat op grond van deze criteria
met name bij grote gemeenten sprake zal zijn van verwevenheid. Indien
slechts incidenteel projecten worden uitgevoerd en er na afronding van een
project na ‘bijvoorbeeld vijf jaar’ een nieuw project wordt gestart zal over
het algemeen sprake zijn van afzonderlijke activiteiten. Overigens merkt de
Minister op dat een gemeente voor het geheel van zijn grondexploitaties als één
ondernemer wordt aangemerkt. Wij vermoeden echter dat zij hiermee doelt op de
fictie dat alle ondernemingsactiviteiten van een gemeente worden geacht één
onderneming te vormen.

Hoe dan
ook, de complexiteit van deze zaak en de financiële consequenties zijn tot op
heden nog niet duidelijk en daarom reden om de ontwikkelingen op de voet te
blijven volgen.

Een ander
punt van aandacht is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording
betrekking hebbend op de grondexploitaties. Regelmatig heeft de Commissie BBV
daarover notities uitgebracht. Een dynamisch onderwerp met grote financiële
risico’s. Het concept-wijzigingsbesluit is op 10 september 2015 ter consultatie
gepubliceerd. Van de portefeuillehouder financiën hebben wij eerder begrepen
dat hij over deze kwestie contact heeft gehad met andere gemeenten. Wij willen
graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de consequenties
van de op handen zijnde wijzigingen.

Voorzitter,
alles in ogenschouw nemend ziet het er financieel er niet slecht uit. Het is
oppassen geblazen, vooral wanneer het om hoge investeringen gaat die een
langdurig effect op de begroting hebben. Voorstellen daartoe zullen wij
kritisch benaderen.