Blog Image

Blog BurgerBelang

Motie “De Verbeelding”

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Mon, September 28, 2015 10:32:39

De raad heeft in februari 2015 een amendement
aangenomen luidend: “de bestaande afspraken te handhaven en het college te
verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van
een toekomstplan van de Stichting een
voorstel aan de raad voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid bevat dit amendement de
volgende nadrukkelijke bepalingen:

1) de bestaande afspraken te handhaven

2) een voorstel aan de raad uitbrengen over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst

3) de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op
een toekomstplan van de Stichting.

En wat doet het college?

Het toetst het plan van De Verbeelding aan het
eigen beleidsplan en concludeert strijdigheid. Dát is niet de opdracht
volgens het amendement. Het toekomstplan moet de basis zijn voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het is
niet de basis voor een subsidiebeschikking; het kan samen met de
samenwerkingsovereenkomst wel de basis zijn voor een subsidieaanvraag.

Het college brengt geen voorstel uit over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college vertelt dat er geen subsidie meer
wordt verstrekt. Er is een afwijzingsbeschikking afgegeven.

Laat duidelijk zijn dat er een groot verschil is
tussen een overeenkomst (waarbij sprake is van wederkerige wilsovereenstemming
op basis van concessies en afspraken) en een beschikking (een besluit dat iet
van algemene strekking is en gericht op rechtsgevolg). Volgens het aangenomen
amendement is het niet de bedoeling dat een subsidiebeschikking
wordt geslagen, maar dient aan de raad een voorstel te worden gedaan voor een
samenwerkingsovereenkomst. Een subsidiebeschikking kan voortvloeien uit
de aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Volgens het amendement is het toekomstplan van De
Verbeelding de basis voor de besprekingen over een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat het best mogelijk is dat het plan
van De Verbeelding bijgesteld moet worden. Omdat er sprake is van de
ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan het best zijn
dat het gemeentelijke plan bijgesteld moet worden. Immers als er sprake is van
een overeenkomst betekent dat dat partijen over en weer wilsovereenstemming
hebben bereikt door onder andere naar elkaar concessies te doen. Bij de afgifte
van en beschikking is geen sprake van onderhandeling over een nieuwe
overeenkomst.AZC Zeewolde 2

Asielzoekerscentrum Zeewolde Posted on Mon, September 28, 2015 10:29:44

Voorzitter,

Voor ons ligt
het voorgenomen besluit van uw college met betrekking tot de aanvraag voor een
omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de
vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, met het verzoek zienswijzen
van de raad daarop kenbaar te maken.

BurgerBelang
laat asielzoekers niet in de steek. BurgerBelang laat zich niet leiden door
angst.

Artikel 14 van
de Universele Verklaring van de rechten van de mens legitimeert asielaanvragen.
Daar hebben wij ons aan te houden. De vraag of een asielzoeker terecht of
onterecht een asielaanvraag indient, of wat de eventuele gevolgen van de
asielaanvragen of het aantal daarvan zijn, is niet aan ons, de gemeenteraad, om
te beoordelen.

BurgerBelang
staat niet te juichen voor de komst van een AZC. Maar wij begrijpen de
problemen bij de opvang van vluchtelingen. Wij zien ook de humanitaire noodzaak
in van de opvang van de vluchtelingen.

Laat duidelijk
zijn: de raad is kader stellend. Wij stellen daarom voor het volgende kader
voor besluitvorming door het college te hanteren:

Laat een
minimaal aantal asielzoekers toe zodanig dat daarvoor de nodige voorzieningen
op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd onder de geformuleerde randvoorwaarden,
door het COA te realiseren en voor de duur van een maximale termijn van 5 jaar.

De verdere
invulling is aan uw college.Voorjaarsnota 2015

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Sun, June 28, 2015 20:03:49

Meneer de voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de Voorjaarsnota 2015.
Aan de orde is het sluitend krijgen van de begroting. Onze inwoners hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rechtstreeks bezuinigingsvoorstellen in te dienen.

Het sluitend krijgen van de begroting kan door het verminderen van de uitgaven. Zeker zo belangrijk is serieus kijken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Vanuit onze gemeenschap zijn hiertoe voorstellen gedaan, zoals bijvoorbeeld dimbare openbare verlichting en investeren in het aantrekkelijker maken van het zwembad. Uit de ingediende mogelijkheden, springt er 1 uit namelijk: investeren in windmolens langs de A27. Dit voorstel wordt goed onderbouwd.

Is het college bereid de suggesties van de inwoners te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid?

Tijdens de commissievergadering hebben wij aangegeven dat nog eens kritisch gekeken moet worden naar de ontwikkeling van ons inwoneraantal. De groei zit hem in de aanwezige arbeidsmigranten. Echter, slechts een klein deel van hen zal zich permanent in Zeewolde vestigen, het overgrote deel is hier om voor het thuisland geld te verdienen en op termijn weer te vertrekken.

We hebben te maken met inwonende jongeren die zich graag zelfstandig in Zeewolde willen vestigen.
De gevolgen van de economische recessie zijn nog voelbaar en banken doen nog steeds moeilijk
bij aanvragen voor hypotheekverstrekkingen. Wij vinden daarom de invoering van de Starterslening een goede zaak.

In het kader van meedenken wil onze fractie de volgende suggesties aan het college voorleggen:

A. Voor de uitgifte van bouwgrond zouden meerdere aantrekkelijke mogelijkheden ingezet kunnen worden zoals:

– de afname van de grond nadat de woning is gerealiseerd;

– de mogelijkheid om de helft van de koopsom voor de bouwgrond bij de overdracht te betalen en de andere helft binnen een bepaald termijn.

Het zijn mogelijkheden die het met name voor starters makkelijker maken om zelf een huis te kopen, zeker in het licht van de Starterslening.

B. Een andere mogelijkheid is “Ik Bouw Betaalbaar”: een starterslening voor zelfbouwers. Het uitgangspunt bij IBB is dat je leent wat je met jouw inkomen kunt lenen bij een bank. De rest van de investering voor jouw IBB-huis wordt aangevuld vanuit de IBB- starterslening. Dat gebeurt in bijvoorbeeld Almere en Oud-Beijerland.


Is het college bereid genoemde en dergelijke constructies in overweging te nemen?

In de voorjaarsnota zien we dat voor het jaar 2016 vervangingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van auto’s. Enkele jaren geleden was Zeewolde de duurzaamste gemeente van Nederland. Nu niet meer, maar in relatie tot energiebesparing en duurzaamheidsinvestering stellen wij voor om de voertuigen te vervangen door auto’s met elektrische aandrijving.

Is het college bereid tot aanschaf van voertuigen met elektrische aandrijving over te gaan?

Programma 6:
Vermeld wordt dat in zomer 2015 de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gereed zal zijn. BurgerBelang waardeert het dat de portefeuillehouder de raad frequent informeert. Voor ons blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten en de uitbetalingen daarvan een bron van zorg. Wij zien de voortgangsrapportage met belangstelling tegemoet.

Programma 9:
Vermeld wordt dat een administratieve wijziging noodzakelijk is om de administratie weer in lijn met de vastgestelde kaders te brengen. Deze vage opmerking vraagt om een toelichting.

Kan de portefeuillehouder die toelichting geven?


Stand van zaken

Realisatieagenda

0. Zeewolde bestuurt
Onder het programma “gemeentelijke samenwerken” staat de stelling: Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente. Hier zijn wij natuurlijk vóór. Daarbij wordt vermeld dat Meerinzicht in de komende jaren in een verantwoord tempo verder vorm zal worden gegeven. Wij vragen ons af wat Meerinzicht kan bijdragen aan het behoud van gemeentelijke zelfstandigheid. Het staat er een beetje merkwaardig, maar we weten wat wordt bedoeld.

Bij Personeel en Organisatie wordt vermeld dat binnen de organisatie meer gewerkt gaat worden met de inzet van jonge mensen als trainee. Jonge instroom vergroot de continuïteit van de organisatie en levert een frisse kijk op ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is een project zonder vaststaande looptijd. Wij hebben daarover nog de volgende vragen:

1. Hoe wordt met de uitkomsten van dit project omgegaan?

2. Wat betekenen die voor het zittende personeel?

3. Is het de bedoeling trainees op enig moment in dienst te nemen en zo ja, op welke basis?

1. Veilig Zeewolde

Er moet een goede samenwerking en goede verbinding zijn met andere beleidsvelden. Onderdelen van het veiligheidsbeleid en het zorgbeleid moeten elkaar versterken. Partners in het integrale veiligheidsbeleid moeten daarop worden aangesproken. Wat BurgerBelang betreft een noodzaak.

Aan de portefeuillehouder hebben wij de volgende vragen:

1. Aanspreken is een ding, maar hoe wordt concreet aangestuurd?

2. Is of wordt er een concreet afstemmings- of overlegplatform voor ingericht?

2. Schoon, heel en bereikbaar

De bereikbaarheid van gemeenten op de Veluwe is voor inwoners en recreanten van belang. BurgerBelang heeft nog niet zo lang geleden aangegeven geen prioriteit te geven aan de realisatie van een vaste oeververbinding, maar aangezien de veerdienst zijn langste tijd heeft gehad beseffen wij dat een andere verbinding noodzakelijk is. De vraag is dan in welke vorm dit gerealiseerd moet worden en wat de financiële consequenties zijn.

3. Economisch veerkrachtig

Om Zeewolde te promoten is een budget beschikbaar van € 20.000,- . Dit bedrag om ons dorp breder op de kaart te zetten mag wat ons betreft hoger zijn.

In het kader van de economische veerkracht: Bedrijfsinvesteringszone mag weer. Daarop kan geïnvesteerd maar ook gepromoot worden.

Behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van het dorp vraagt om een integraal ontwikkelde visie. Winkel- en bedrijfspanden staan leeg. De kunst is een modus te vinden waarbij ingespeeld wordt op het lokale winkelgedrag in relatie tot internet-winkelen.

Wij stellen voor om een soort denktank te vormen bestaande uit verschillende disciplines om te brainstormen, ideeën te ontwikkelen en uit te werken.

4. Naar school

De gemeente bekostigt op dit moment de schoollogopedie. In het kader van bezuinigen zou wat BB betreft de bekostiging beperkt kunnen worden tot screening van de leerlingen in groep 2. Uit de resultaten van de screening volgt verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist(e) voor behandeling.

Het college werkt aan een aansluiting van het onderwijs bij het lokale ondersteuningsnetwerk en de arbeidsmarkt. Voor wat ons betreft zit daar een punt van aandacht.

Vraag voor de portefeuillehouder:
Wat wordt geregeld voor leerlingen die het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verlaten, niet gekwalificeerd zijn en zich melden bij Meerinzicht voor een uitkering?

5. Sport, cultuur en evenementen

Hiervoor hebben wij aangeven dat wij opteren het budget voor promotie-activiteiten te verhogen. Ons inziens dienen sportieve en culturele evenementen veel beter en breder over de regio gepromoot te worden.

6. Zorgzaam en solidair
Als activiteit is vermeld: samen met onze maatschappelijke partners stimuleren wij dat er bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten meer aandacht is voor burgers met een niet zichtbaar participatieprobleem.

Van de portefeuillehouder zouden wij graag willen weten wat bedoeld wordt moet “activiteiten”. Hoe ver reikt dat begrip. Houdt dat begrip ook bedrijfsactiviteiten in? Zo ja, wat doet de gemeente Zeewolde daarin zelf (als goed voorbeeld)?

7. Duurzaam en gezond

In samenwerking met de GGD blijven we ons inspannen om de ambulancepost naar het centrum van Zeewolde te halen. Wij ondersteunen dat van harte.

a. Kan de portefeuillehouder de stand van zaken daarover aangeven?

b. Betreffende het algemene duurzaamheidsbeleid: welke activiteiten ontwikkelt het college om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren?

c. Is door het college een MVO-beleid vastgesteld? Zo neen, is het college bereid een dergelijk beleid te ontwikkelen en vast te stellen?


Energieakkoord


In 2015 wordt de Energievisie vastgesteld. De particuliere activiteiten voor het aanbrengen van zonnepanelen lijkt de laatste tijd minder. Of er werkelijk sprake is van een vermindering kunnen wij niet goed overzien.

Kunnen wij particulieren stimuleren om zonnepanelen aan te brengen?
Kan de gemeente niet zelf een terrein met zonnepanelen aanleggen en exploiteren, bijvoorbeeld nabij het gebouw van de stadsverwarming in Polderwijk?
Ook hier geldt dat de kosten voor de baten gaan en de gemeente inkomsten kan genereren en duurzaam bezig is.

8. Ruimte en wonen / recreatiewoningen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit wordt geconcludeerd dat de komende jaren tussen de 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden om aan de behoefte te voldoen. Een duidelijk signaal om kritisch te kijken naar ons bouwprogramma met name voor de jaren na 2018.

Handhaving tegen permanente bewoning blijft een heet hangijzer. Een deal sluiten met Verenigingen van Eigenaren en eigenaren van parken over de wijze van handhaven creëert een grijs gebied waarbij ruimte is voor onderhandeling. Wij vinden dat een slechte zaak.

9. Financiën / beleid

Het afgelopen jaar zijn gemeenten via de media geïnformeerd over het mislopen of laten liggen van miljoenen door het ontbreken van strategische beleid voor gemeentelijk vastgoed.
Op basis van strategisch beleid wordt bepaald wat met een object gaat gebeuren, hoe het gebruikt wordt en welk onderhoudsniveau daarvoor noodzakelijk is. Het vastgoed wordt volgens een meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd, dat gericht is op instandhouding zonder dat daaraan de vraag vooraf gaat wat we met het object willen. In veel gevallen is vastgesteld dat onderhoud gewoon doorgaat terwijl het gebouw voorbestemd is binnen enkele jaren te worden gesloopt.

1. Is er voor ons gemeentelijk vastgoed een strategisch beleidsplan?

2. Wordt het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed conditieniveau gericht uitgevoerd?COA: asielzoekerscentrum Zeewolde

Asielzoekerscentrum Zeewolde Posted on Sun, June 28, 2015 19:51:01

Voorzitter,

Van het COA is een verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Bosruiterweg, hier in Zeewolde. De capaciteit van dit centrum dient volgens het COA 900 tot 1.500 plaatsen te omvatten.

Voor het college is dit verzoek aanleiding om de bevolking te informeren en de raad te raadplegen voordat een besluit genomen gaat worden. De beslissing om al dan geen medewerking te verlenen is formeel expliciet voorbehouden aan het college. De fractie van BurgerBelang is blij met deze raadpleging omdat de vestiging van een AZC grote impact heeft voor onze inwoners. Tijdens informatie-avond van afgelopen donderdag in het Levant, werd door de inwoners duidelijk blijk gegeven van die impact.

Het verzoek van het COA bevat een impliciete keuzemogelijkheid voor het gemeentebestuur, namelijk:

a. of niet meewerken aan het verzoek

b. of wel meewerken aan het verzoek.

In het eerste geval (niet meewerken) zal dat kunnen inhouden dat de Minister van Veiligheid en Integratie een aanwijzing geeft waardoor het AZC tegen de wil van de gemeente er toch komt.
Gelet op de aard en omvang van de problematiek is de kans dat een aanwijzing gegeven zal worden, heel groot. Het gevolg is dat het gemeentebestuur volledig buiten spel wordt gezet en er geen ruimte meer is om te onderhandelen over de te treffen faciliteiten en voorzieningen. De gemeente staat dan voor een voldongen feit.

In het tweede geval (er wordt wel medewerking verleend) komt het AZC er ook. Maar in die situatie kan de gemeente wel onderhandelen en haar eisen op tafel leggen.

Deze keuzemogelijkheid betekent dat we, of we nu door de hond of door de kat gebeten worden, in alle gevallen gebeten worden. BurgerBelang kiest er voor om de pijn van die beet zo laag mogelijk te laten zijn.

Uit de reacties vanuit de zaal tijdens de informatie-bijeenkomst in het Levant is ons een ding duidelijk geworden, namelijk dat de bezwaren zich voornamelijk richten tegen het aantal te plaatsen asielzoekers in Zeewolde.
Jaren geleden heeft Zeewolde ook asielzoekers opgevangen. Het ging toen om ongeveer 800 mensen. Nu, in 2015, praten we over bijna het dubbele aantal. BurgerBelang kan de emotionele reacties van onze inwoners goed invoelen. Het aantal van 1.500 bedraagt immers bijna 7% van ons totale inwoneraantal.

Wij hebben een vergelijking gemaakt met de aantallen asielzoekers die in andere gemeenten in de provincie Flevoland worden opgevangen in relatie tot hun inwoneraantallen per 1 januari 2015.
Die vergelijking laat het volgende beeld zien:

– gemeente Almere: 193.165 inwoners en heeft 800 asielzoekers ofwel 0,4%

– gemeente Noordoostpolder: 46.501 inwoners en heeft 1.400 asielzoekers of wel 3%

– gemeente Dronten: 40.384 inwoners heeft het grootste opvangcentrum van Nederland en in vergelijking met het aantal voor Zeewolde toch maar 1.300 asielzoekers ofwel 3,2%.

De aantallen opvangplaatsen in die gemeenten staan in geen enkele verhouding tot het aantal asielzoekers dat het COA in Zeewolde wil plaatsen. Wat de onderbouwing is van het aantal voor Zeewolde, is ons niet duidelijk en door het COA ook niet duidelijk gemaakt. Het lijkt er op dat alleen gekeken is naar mogelijk beschikbare huisvestingsruimten, ofwel het riekt naar willekeur.

De presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst door het COA gegeven werd, gaf evenmin daarover enige duidelijkheid. Erger nog, die presentatie riep meer vragen op dan dat concrete of afdoende antwoorden werden gegeven. BurgerBelang ziet dat als een gemiste kans, want daardoor werden de reactie vanuit het aanwezig publiek begrijpelijk, alleen maar feller.

Vluchtelingen- en asielbeleid is een Europese en landelijke aangelegenheid. Echter, de gevolgen daarvan worden als een hete aardappel op het bordje van de lokale gemeenschappen, waaronder Zeewolde, gelegd. Aan het gemeentebestuur is het dan om haar verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van dat beleid.
BurgerBelang ontloopt die verantwoordelijkheid zeker niet, maar is wel van mening dat ten aanzien van dit beleid in Den Haag het roer ook om moet.

Wij zien het aantal asielzoekers dat het COA in Zeewolde wil plaatsen, in verhouding tot de aantallen in de overige gemeenten in Flevoland, als onevenredig veel.

Voor wat het aantal opvangplaatsen in Zeewolde betreft, moet dat naar de mening van BurgerBelang zo laag mogelijk worden gehouden én onder de voorwaarden dat de nodige voorzieningen en faciliteiten in het kader van gezondheidszorg, onderwijs, politietoezicht en handhaving op het eigen terrein van het AZC worden gerealiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat de voorzieningen in het dorp extra worden belast ten koste van de eigen inwoners.

Het initiatief van de heer Polderman om op het Horsterpark een opvangvoorziening voor asielzoekers te realiseren, dient naar onze mening onderzocht te worden. Wanneer andere initiatieven bekend zijn of worden, moeten de mogelijkheden daarvan naar de mening van BurgerBelang eveneens onderzocht worden.

Voor wat betreft de voorwaarden die het college wil hanteren, zien wij dat zij gericht zijn op het voorkomen van mogelijke belasting van de voorzieningen in het dorp en om de mogelijke overlast te voorkomen en/of te beperken. In deze ondersteunt BurgerBelang het voorstel van het college.
Graag willen wij van de portefeuillehouder weten of er gesprekken zijn geweest met de exploitant van het zogenaamde Polenhotel over het feit dat het COA een asielzoekerscentrum wil vestigen.« Previous