Blog Image

Blog BurgerBelang

Begroting 2016-2019

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Fri, December 04, 2015 10:34:02

BurgerBelang spreekt haar waardering uit voor de inzet van, en de wijze waarop informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord door de ambtelijke medewerkers. BurgerBelang dankt het college en de medewerkers voor de aangeboden begroting
voor het jaar 2016.

De begroting voor het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. De doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019 geven een positieve ontwikkeling aan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen al te grote zorgen over de financiële situatie, afgezien van enkele hoge risico’s die de aandacht vragen. Daarover later meer.

De voorliggende begroting bevat enkele punten die nadere aandacht verdienen.

De gemeente heeft haar rol en taken die uit de decentralisaties voortvloeien, goed en voortvarend opgepakt. Regelmatig is de raad door de portefeuillehouder bijgepraat over de stand van zaken en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Het mag gezegd worden dat de portefeuillehouder en de ambtelijke medewerkers in deze een groot compliment verdienen.

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over budgetten en over declaraties van zorgverzekeraars. Daarnaast is het nog een vraag of de doelgroepen goed en volledig in beeld zijn. Wij begrijpen dat het voor de portefeuillehouder, hoe graag de raad dat ook wil, nog niet mogelijk is zekerheden over de toereikendheid van de budgetten te geven. Die onduidelijkheden en onzekerheden vormen een groot risico voor de gemeentebegroting. Gaande het verdere proces zal een financiële vinger stevig aan de pols worden gehouden.

Wanneer we het hebben over “Zeewolde, zorgzaam
en
solidair”,
ontkomen
we
niet
aan
de
problematiek met betrekking tot de Stichting Wolderwelzijn. We onderkennen het belang van deze stichting. Tijdens de laatste vergadering van de
commissie Onderwijs en Welzijn is dat door praktisch alle partijen
ondubbelzinnig weergegeven. Met 250 vrijwilligers die onder de vlag van deze stichting werkzaam zijn, mag het toch niet gebeuren dat deze stichting haar activiteiten beëindigt omdat er onvoldoende budget zou zijn.
Wanneer door een krampachtige toepassing van een beleidsregel een bloeiende organisatie de deuren dreigt te sluiten, zullen we die beleidsregel toch opnieuw op haar merites moeten
beoordelen, omdat naar onze mening het algemeen belang dat door deze stichting wordt gediend, prevaleert boven de geldende beleidsregel.

Wij zien mogelijkheden om uit deze impasse te komen
wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het raadsbesluit om subsidies
niet te indexeren en te verhogen geldt voor de reguliere subsidies waarvan
aanvullende subsidie om extra taken uit te voeren zijn uitgezonderd. Want het jaar 2015 moet kennelijk gezien worden als een overgangsjaar waarin de nieuwe opdracht aan de stichting, de uitvoering en aanpak verder vorm krijgen. Met klem verzoeken wij de portefeuillehouder deze zaak nogmaals in voorgestelde zin goed
te
bekijken
Ons
inziens
is
de
angst
dat
mogelijk
andere
organisaties ook een aanpassing van het subsidiebedrag zullen vragen, ongegrond omdat geen enkele andere organisatie met 250 vrijwilligers vergelijkbaar is met de Stichting Wolderwelzijn.

De huizenmarkt begint weer
aan te trekken. Dat biedt weer kansen, zowel voor de markt als voor de
woningzoekenden. De druk op huurwoningen zal naar verwachting nog hoger worden
dan die al is door de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. De
doorstroom van jonge huurders naar starterswoningen gaar ons inziens een
cruciale rol spelen. Laatstelijk hebben wij gemeld dat wij contact hebben
gezocht met ontwikkelaars voor de realisering van koopwoningen in een goedkoper
segment dat aantrekkelijk is voor starters. Wij zullen deze ontwikkelaars
benaderen om plannen uit te werken en aan het college voor te leggen.

Overigens vinden wij de
ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers zorgwekkend.
Enerzijds de enorme grote aantallen die in korte tijd binnenkomen en op
Europees niveau voor de landelijke bestuurders reden zijn om aan de bel te
trekken, anderzijds het afnemen van het draagvlak om asielzoekers op te vangen,
de heftige reacties vanuit de bevolking jegens bestuurders. BurgerBelang vindt
het belangrijk dat mensen die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld en
voor hun leven moeten vrezen wanneer zij naar hun vaderland terug zouden
moeten, humaan opgevangen moeten worden. Wij benadrukken hier nogmaals dat wij
het beleid dat het college van Zeewolde voert inzake de opvang van
vluchtelingen, ondersteunen.

Economisch gezien gaat het
op macro-niveau beter in Nederland. Ik las zelfs op de site van het CBS dat
Nederland nu rijker is dan België sinds de onafhankelijkheid van België in
1830. Dat zegt toch wat.

Op lokaal niveau hebben we
zeker geen klagen. Het college ontplooit activiteiten om bedrijven over te
halen om zich in Zeewolde te vestigen, activiteiten worden ontwikkeld om het
centrum aantrekkelijker te maken. Lofwaardig! Dit laatste is echter wel erg
lastig als gevolg van de leegstaande winkelpanden. Al eerder hebben wij
gesignaleerd dat het winkelen als gevolg van invloeden van het internet drastisch
aan het veranderen is. De mogelijkheden van de gemeente om winkelbedrijven over
te halen zich in het centrum van Zeewolde te vestigen, zijn beperkt. Nauwe
samenwerking met de middenstand zijn onontbeerlijk maar de goodwill van
winkelbedrijven om zich te vestigen is doorslaggevend.

Wij willen de navolgende
vragen aan het college voorleggen:

1. Wordt ook gekeken naar
mogelijkheden om meer horecagelegenheden te vestigen, mede vanuit toeristisch
en recreatief oogpunt?

2. Welke mogelijkheden
ziet het college om de aanwezige leegstand van winkelpanden ingevuld te
krijgen?

Een van de risico’s die
van grote invloed is op de gemeentebegroting is de Vennootschapsbelasting. We
hebben de kosten van het optuigen van de interne administratie. Het grootste
risico wordt gevormd door de heffingsaanslag van de Belastingdienst.

Volgens
onze laatste informatie kiest de Belastingdienst voor de ondernemingstoets voor
de beoordeling van afzonderlijke projecten. De Minister geeft in haar
beantwoording van Kamervragen aan dat dit niet per definitie het geval is. Aan
de hand van feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of grondexploitaties
al dan niet verweven zijn met elkaar. Enkele aanknopingspunten voor
verwevenheid zijn:

– De
projecten vinden min of meer tegelijkertijd plaats;

– Er is
sprake van één afdeling die de projecten aanstuurt;

– De
aanwezigheid van een vereveningsfonds.

De Minister vermoedt dat op grond van deze criteria
met name bij grote gemeenten sprake zal zijn van verwevenheid. Indien
slechts incidenteel projecten worden uitgevoerd en er na afronding van een
project na ‘bijvoorbeeld vijf jaar’ een nieuw project wordt gestart zal over
het algemeen sprake zijn van afzonderlijke activiteiten. Overigens merkt de
Minister op dat een gemeente voor het geheel van zijn grondexploitaties als één
ondernemer wordt aangemerkt. Wij vermoeden echter dat zij hiermee doelt op de
fictie dat alle ondernemingsactiviteiten van een gemeente worden geacht één
onderneming te vormen.

Hoe dan
ook, de complexiteit van deze zaak en de financiële consequenties zijn tot op
heden nog niet duidelijk en daarom reden om de ontwikkelingen op de voet te
blijven volgen.

Een ander
punt van aandacht is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording
betrekking hebbend op de grondexploitaties. Regelmatig heeft de Commissie BBV
daarover notities uitgebracht. Een dynamisch onderwerp met grote financiële
risico’s. Het concept-wijzigingsbesluit is op 10 september 2015 ter consultatie
gepubliceerd. Van de portefeuillehouder financiën hebben wij eerder begrepen
dat hij over deze kwestie contact heeft gehad met andere gemeenten. Wij willen
graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en de consequenties
van de op handen zijnde wijzigingen.

Voorzitter,
alles in ogenschouw nemend ziet het er financieel er niet slecht uit. Het is
oppassen geblazen, vooral wanneer het om hoge investeringen gaat die een
langdurig effect op de begroting hebben. Voorstellen daartoe zullen wij
kritisch benaderen.Motie “De Verbeelding”

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Mon, September 28, 2015 10:32:39

De raad heeft in februari 2015 een amendement
aangenomen luidend: “de bestaande afspraken te handhaven en het college te
verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van
een toekomstplan van de Stichting een
voorstel aan de raad voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid bevat dit amendement de
volgende nadrukkelijke bepalingen:

1) de bestaande afspraken te handhaven

2) een voorstel aan de raad uitbrengen over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst

3) de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op
een toekomstplan van de Stichting.

En wat doet het college?

Het toetst het plan van De Verbeelding aan het
eigen beleidsplan en concludeert strijdigheid. Dát is niet de opdracht
volgens het amendement. Het toekomstplan moet de basis zijn voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het is
niet de basis voor een subsidiebeschikking; het kan samen met de
samenwerkingsovereenkomst wel de basis zijn voor een subsidieaanvraag.

Het college brengt geen voorstel uit over een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college vertelt dat er geen subsidie meer
wordt verstrekt. Er is een afwijzingsbeschikking afgegeven.

Laat duidelijk zijn dat er een groot verschil is
tussen een overeenkomst (waarbij sprake is van wederkerige wilsovereenstemming
op basis van concessies en afspraken) en een beschikking (een besluit dat iet
van algemene strekking is en gericht op rechtsgevolg). Volgens het aangenomen
amendement is het niet de bedoeling dat een subsidiebeschikking
wordt geslagen, maar dient aan de raad een voorstel te worden gedaan voor een
samenwerkingsovereenkomst. Een subsidiebeschikking kan voortvloeien uit
de aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Volgens het amendement is het toekomstplan van De
Verbeelding de basis voor de besprekingen over een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat het best mogelijk is dat het plan
van De Verbeelding bijgesteld moet worden. Omdat er sprake is van de
ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan het best zijn
dat het gemeentelijke plan bijgesteld moet worden. Immers als er sprake is van
een overeenkomst betekent dat dat partijen over en weer wilsovereenstemming
hebben bereikt door onder andere naar elkaar concessies te doen. Bij de afgifte
van en beschikking is geen sprake van onderhandeling over een nieuwe
overeenkomst.Voorjaarsnota 2015

Raadsvergaderingen 2015 Posted on Sun, June 28, 2015 20:03:49

Meneer de voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de Voorjaarsnota 2015.
Aan de orde is het sluitend krijgen van de begroting. Onze inwoners hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rechtstreeks bezuinigingsvoorstellen in te dienen.

Het sluitend krijgen van de begroting kan door het verminderen van de uitgaven. Zeker zo belangrijk is serieus kijken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Vanuit onze gemeenschap zijn hiertoe voorstellen gedaan, zoals bijvoorbeeld dimbare openbare verlichting en investeren in het aantrekkelijker maken van het zwembad. Uit de ingediende mogelijkheden, springt er 1 uit namelijk: investeren in windmolens langs de A27. Dit voorstel wordt goed onderbouwd.

Is het college bereid de suggesties van de inwoners te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid?

Tijdens de commissievergadering hebben wij aangegeven dat nog eens kritisch gekeken moet worden naar de ontwikkeling van ons inwoneraantal. De groei zit hem in de aanwezige arbeidsmigranten. Echter, slechts een klein deel van hen zal zich permanent in Zeewolde vestigen, het overgrote deel is hier om voor het thuisland geld te verdienen en op termijn weer te vertrekken.

We hebben te maken met inwonende jongeren die zich graag zelfstandig in Zeewolde willen vestigen.
De gevolgen van de economische recessie zijn nog voelbaar en banken doen nog steeds moeilijk
bij aanvragen voor hypotheekverstrekkingen. Wij vinden daarom de invoering van de Starterslening een goede zaak.

In het kader van meedenken wil onze fractie de volgende suggesties aan het college voorleggen:

A. Voor de uitgifte van bouwgrond zouden meerdere aantrekkelijke mogelijkheden ingezet kunnen worden zoals:

– de afname van de grond nadat de woning is gerealiseerd;

– de mogelijkheid om de helft van de koopsom voor de bouwgrond bij de overdracht te betalen en de andere helft binnen een bepaald termijn.

Het zijn mogelijkheden die het met name voor starters makkelijker maken om zelf een huis te kopen, zeker in het licht van de Starterslening.

B. Een andere mogelijkheid is “Ik Bouw Betaalbaar”: een starterslening voor zelfbouwers. Het uitgangspunt bij IBB is dat je leent wat je met jouw inkomen kunt lenen bij een bank. De rest van de investering voor jouw IBB-huis wordt aangevuld vanuit de IBB- starterslening. Dat gebeurt in bijvoorbeeld Almere en Oud-Beijerland.


Is het college bereid genoemde en dergelijke constructies in overweging te nemen?

In de voorjaarsnota zien we dat voor het jaar 2016 vervangingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van auto’s. Enkele jaren geleden was Zeewolde de duurzaamste gemeente van Nederland. Nu niet meer, maar in relatie tot energiebesparing en duurzaamheidsinvestering stellen wij voor om de voertuigen te vervangen door auto’s met elektrische aandrijving.

Is het college bereid tot aanschaf van voertuigen met elektrische aandrijving over te gaan?

Programma 6:
Vermeld wordt dat in zomer 2015 de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gereed zal zijn. BurgerBelang waardeert het dat de portefeuillehouder de raad frequent informeert. Voor ons blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten en de uitbetalingen daarvan een bron van zorg. Wij zien de voortgangsrapportage met belangstelling tegemoet.

Programma 9:
Vermeld wordt dat een administratieve wijziging noodzakelijk is om de administratie weer in lijn met de vastgestelde kaders te brengen. Deze vage opmerking vraagt om een toelichting.

Kan de portefeuillehouder die toelichting geven?


Stand van zaken

Realisatieagenda

0. Zeewolde bestuurt
Onder het programma “gemeentelijke samenwerken” staat de stelling: Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente. Hier zijn wij natuurlijk vóór. Daarbij wordt vermeld dat Meerinzicht in de komende jaren in een verantwoord tempo verder vorm zal worden gegeven. Wij vragen ons af wat Meerinzicht kan bijdragen aan het behoud van gemeentelijke zelfstandigheid. Het staat er een beetje merkwaardig, maar we weten wat wordt bedoeld.

Bij Personeel en Organisatie wordt vermeld dat binnen de organisatie meer gewerkt gaat worden met de inzet van jonge mensen als trainee. Jonge instroom vergroot de continuïteit van de organisatie en levert een frisse kijk op ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is een project zonder vaststaande looptijd. Wij hebben daarover nog de volgende vragen:

1. Hoe wordt met de uitkomsten van dit project omgegaan?

2. Wat betekenen die voor het zittende personeel?

3. Is het de bedoeling trainees op enig moment in dienst te nemen en zo ja, op welke basis?

1. Veilig Zeewolde

Er moet een goede samenwerking en goede verbinding zijn met andere beleidsvelden. Onderdelen van het veiligheidsbeleid en het zorgbeleid moeten elkaar versterken. Partners in het integrale veiligheidsbeleid moeten daarop worden aangesproken. Wat BurgerBelang betreft een noodzaak.

Aan de portefeuillehouder hebben wij de volgende vragen:

1. Aanspreken is een ding, maar hoe wordt concreet aangestuurd?

2. Is of wordt er een concreet afstemmings- of overlegplatform voor ingericht?

2. Schoon, heel en bereikbaar

De bereikbaarheid van gemeenten op de Veluwe is voor inwoners en recreanten van belang. BurgerBelang heeft nog niet zo lang geleden aangegeven geen prioriteit te geven aan de realisatie van een vaste oeververbinding, maar aangezien de veerdienst zijn langste tijd heeft gehad beseffen wij dat een andere verbinding noodzakelijk is. De vraag is dan in welke vorm dit gerealiseerd moet worden en wat de financiële consequenties zijn.

3. Economisch veerkrachtig

Om Zeewolde te promoten is een budget beschikbaar van € 20.000,- . Dit bedrag om ons dorp breder op de kaart te zetten mag wat ons betreft hoger zijn.

In het kader van de economische veerkracht: Bedrijfsinvesteringszone mag weer. Daarop kan geïnvesteerd maar ook gepromoot worden.

Behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van het dorp vraagt om een integraal ontwikkelde visie. Winkel- en bedrijfspanden staan leeg. De kunst is een modus te vinden waarbij ingespeeld wordt op het lokale winkelgedrag in relatie tot internet-winkelen.

Wij stellen voor om een soort denktank te vormen bestaande uit verschillende disciplines om te brainstormen, ideeën te ontwikkelen en uit te werken.

4. Naar school

De gemeente bekostigt op dit moment de schoollogopedie. In het kader van bezuinigen zou wat BB betreft de bekostiging beperkt kunnen worden tot screening van de leerlingen in groep 2. Uit de resultaten van de screening volgt verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist(e) voor behandeling.

Het college werkt aan een aansluiting van het onderwijs bij het lokale ondersteuningsnetwerk en de arbeidsmarkt. Voor wat ons betreft zit daar een punt van aandacht.

Vraag voor de portefeuillehouder:
Wat wordt geregeld voor leerlingen die het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verlaten, niet gekwalificeerd zijn en zich melden bij Meerinzicht voor een uitkering?

5. Sport, cultuur en evenementen

Hiervoor hebben wij aangeven dat wij opteren het budget voor promotie-activiteiten te verhogen. Ons inziens dienen sportieve en culturele evenementen veel beter en breder over de regio gepromoot te worden.

6. Zorgzaam en solidair
Als activiteit is vermeld: samen met onze maatschappelijke partners stimuleren wij dat er bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten meer aandacht is voor burgers met een niet zichtbaar participatieprobleem.

Van de portefeuillehouder zouden wij graag willen weten wat bedoeld wordt moet “activiteiten”. Hoe ver reikt dat begrip. Houdt dat begrip ook bedrijfsactiviteiten in? Zo ja, wat doet de gemeente Zeewolde daarin zelf (als goed voorbeeld)?

7. Duurzaam en gezond

In samenwerking met de GGD blijven we ons inspannen om de ambulancepost naar het centrum van Zeewolde te halen. Wij ondersteunen dat van harte.

a. Kan de portefeuillehouder de stand van zaken daarover aangeven?

b. Betreffende het algemene duurzaamheidsbeleid: welke activiteiten ontwikkelt het college om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren?

c. Is door het college een MVO-beleid vastgesteld? Zo neen, is het college bereid een dergelijk beleid te ontwikkelen en vast te stellen?


Energieakkoord


In 2015 wordt de Energievisie vastgesteld. De particuliere activiteiten voor het aanbrengen van zonnepanelen lijkt de laatste tijd minder. Of er werkelijk sprake is van een vermindering kunnen wij niet goed overzien.

Kunnen wij particulieren stimuleren om zonnepanelen aan te brengen?
Kan de gemeente niet zelf een terrein met zonnepanelen aanleggen en exploiteren, bijvoorbeeld nabij het gebouw van de stadsverwarming in Polderwijk?
Ook hier geldt dat de kosten voor de baten gaan en de gemeente inkomsten kan genereren en duurzaam bezig is.

8. Ruimte en wonen / recreatiewoningen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit wordt geconcludeerd dat de komende jaren tussen de 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden om aan de behoefte te voldoen. Een duidelijk signaal om kritisch te kijken naar ons bouwprogramma met name voor de jaren na 2018.

Handhaving tegen permanente bewoning blijft een heet hangijzer. Een deal sluiten met Verenigingen van Eigenaren en eigenaren van parken over de wijze van handhaven creëert een grijs gebied waarbij ruimte is voor onderhandeling. Wij vinden dat een slechte zaak.

9. Financiën / beleid

Het afgelopen jaar zijn gemeenten via de media geïnformeerd over het mislopen of laten liggen van miljoenen door het ontbreken van strategische beleid voor gemeentelijk vastgoed.
Op basis van strategisch beleid wordt bepaald wat met een object gaat gebeuren, hoe het gebruikt wordt en welk onderhoudsniveau daarvoor noodzakelijk is. Het vastgoed wordt volgens een meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd, dat gericht is op instandhouding zonder dat daaraan de vraag vooraf gaat wat we met het object willen. In veel gevallen is vastgesteld dat onderhoud gewoon doorgaat terwijl het gebouw voorbestemd is binnen enkele jaren te worden gesloopt.

1. Is er voor ons gemeentelijk vastgoed een strategisch beleidsplan?

2. Wordt het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed conditieniveau gericht uitgevoerd?