Blog Image

Blog BurgerBelang

AZC Zeewolde 2

Asielzoekerscentrum Zeewolde Posted on Mon, September 28, 2015 10:29:44

Voorzitter,

Voor ons ligt
het voorgenomen besluit van uw college met betrekking tot de aanvraag voor een
omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de
vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, met het verzoek zienswijzen
van de raad daarop kenbaar te maken.

BurgerBelang
laat asielzoekers niet in de steek. BurgerBelang laat zich niet leiden door
angst.

Artikel 14 van
de Universele Verklaring van de rechten van de mens legitimeert asielaanvragen.
Daar hebben wij ons aan te houden. De vraag of een asielzoeker terecht of
onterecht een asielaanvraag indient, of wat de eventuele gevolgen van de
asielaanvragen of het aantal daarvan zijn, is niet aan ons, de gemeenteraad, om
te beoordelen.

BurgerBelang
staat niet te juichen voor de komst van een AZC. Maar wij begrijpen de
problemen bij de opvang van vluchtelingen. Wij zien ook de humanitaire noodzaak
in van de opvang van de vluchtelingen.

Laat duidelijk
zijn: de raad is kader stellend. Wij stellen daarom voor het volgende kader
voor besluitvorming door het college te hanteren:

Laat een
minimaal aantal asielzoekers toe zodanig dat daarvoor de nodige voorzieningen
op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd onder de geformuleerde randvoorwaarden,
door het COA te realiseren en voor de duur van een maximale termijn van 5 jaar.

De verdere
invulling is aan uw college.COA: asielzoekerscentrum Zeewolde

Asielzoekerscentrum Zeewolde Posted on Sun, June 28, 2015 19:51:01

Voorzitter,

Van het COA is een verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Bosruiterweg, hier in Zeewolde. De capaciteit van dit centrum dient volgens het COA 900 tot 1.500 plaatsen te omvatten.

Voor het college is dit verzoek aanleiding om de bevolking te informeren en de raad te raadplegen voordat een besluit genomen gaat worden. De beslissing om al dan geen medewerking te verlenen is formeel expliciet voorbehouden aan het college. De fractie van BurgerBelang is blij met deze raadpleging omdat de vestiging van een AZC grote impact heeft voor onze inwoners. Tijdens informatie-avond van afgelopen donderdag in het Levant, werd door de inwoners duidelijk blijk gegeven van die impact.

Het verzoek van het COA bevat een impliciete keuzemogelijkheid voor het gemeentebestuur, namelijk:

a. of niet meewerken aan het verzoek

b. of wel meewerken aan het verzoek.

In het eerste geval (niet meewerken) zal dat kunnen inhouden dat de Minister van Veiligheid en Integratie een aanwijzing geeft waardoor het AZC tegen de wil van de gemeente er toch komt.
Gelet op de aard en omvang van de problematiek is de kans dat een aanwijzing gegeven zal worden, heel groot. Het gevolg is dat het gemeentebestuur volledig buiten spel wordt gezet en er geen ruimte meer is om te onderhandelen over de te treffen faciliteiten en voorzieningen. De gemeente staat dan voor een voldongen feit.

In het tweede geval (er wordt wel medewerking verleend) komt het AZC er ook. Maar in die situatie kan de gemeente wel onderhandelen en haar eisen op tafel leggen.

Deze keuzemogelijkheid betekent dat we, of we nu door de hond of door de kat gebeten worden, in alle gevallen gebeten worden. BurgerBelang kiest er voor om de pijn van die beet zo laag mogelijk te laten zijn.

Uit de reacties vanuit de zaal tijdens de informatie-bijeenkomst in het Levant is ons een ding duidelijk geworden, namelijk dat de bezwaren zich voornamelijk richten tegen het aantal te plaatsen asielzoekers in Zeewolde.
Jaren geleden heeft Zeewolde ook asielzoekers opgevangen. Het ging toen om ongeveer 800 mensen. Nu, in 2015, praten we over bijna het dubbele aantal. BurgerBelang kan de emotionele reacties van onze inwoners goed invoelen. Het aantal van 1.500 bedraagt immers bijna 7% van ons totale inwoneraantal.

Wij hebben een vergelijking gemaakt met de aantallen asielzoekers die in andere gemeenten in de provincie Flevoland worden opgevangen in relatie tot hun inwoneraantallen per 1 januari 2015.
Die vergelijking laat het volgende beeld zien:

– gemeente Almere: 193.165 inwoners en heeft 800 asielzoekers ofwel 0,4%

– gemeente Noordoostpolder: 46.501 inwoners en heeft 1.400 asielzoekers of wel 3%

– gemeente Dronten: 40.384 inwoners heeft het grootste opvangcentrum van Nederland en in vergelijking met het aantal voor Zeewolde toch maar 1.300 asielzoekers ofwel 3,2%.

De aantallen opvangplaatsen in die gemeenten staan in geen enkele verhouding tot het aantal asielzoekers dat het COA in Zeewolde wil plaatsen. Wat de onderbouwing is van het aantal voor Zeewolde, is ons niet duidelijk en door het COA ook niet duidelijk gemaakt. Het lijkt er op dat alleen gekeken is naar mogelijk beschikbare huisvestingsruimten, ofwel het riekt naar willekeur.

De presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst door het COA gegeven werd, gaf evenmin daarover enige duidelijkheid. Erger nog, die presentatie riep meer vragen op dan dat concrete of afdoende antwoorden werden gegeven. BurgerBelang ziet dat als een gemiste kans, want daardoor werden de reactie vanuit het aanwezig publiek begrijpelijk, alleen maar feller.

Vluchtelingen- en asielbeleid is een Europese en landelijke aangelegenheid. Echter, de gevolgen daarvan worden als een hete aardappel op het bordje van de lokale gemeenschappen, waaronder Zeewolde, gelegd. Aan het gemeentebestuur is het dan om haar verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van dat beleid.
BurgerBelang ontloopt die verantwoordelijkheid zeker niet, maar is wel van mening dat ten aanzien van dit beleid in Den Haag het roer ook om moet.

Wij zien het aantal asielzoekers dat het COA in Zeewolde wil plaatsen, in verhouding tot de aantallen in de overige gemeenten in Flevoland, als onevenredig veel.

Voor wat het aantal opvangplaatsen in Zeewolde betreft, moet dat naar de mening van BurgerBelang zo laag mogelijk worden gehouden én onder de voorwaarden dat de nodige voorzieningen en faciliteiten in het kader van gezondheidszorg, onderwijs, politietoezicht en handhaving op het eigen terrein van het AZC worden gerealiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat de voorzieningen in het dorp extra worden belast ten koste van de eigen inwoners.

Het initiatief van de heer Polderman om op het Horsterpark een opvangvoorziening voor asielzoekers te realiseren, dient naar onze mening onderzocht te worden. Wanneer andere initiatieven bekend zijn of worden, moeten de mogelijkheden daarvan naar de mening van BurgerBelang eveneens onderzocht worden.

Voor wat betreft de voorwaarden die het college wil hanteren, zien wij dat zij gericht zijn op het voorkomen van mogelijke belasting van de voorzieningen in het dorp en om de mogelijke overlast te voorkomen en/of te beperken. In deze ondersteunt BurgerBelang het voorstel van het college.
Graag willen wij van de portefeuillehouder weten of er gesprekken zijn geweest met de exploitant van het zogenaamde Polenhotel over het feit dat het COA een asielzoekerscentrum wil vestigen.