Blog Image

Blog BurgerBelang

Zwembad het Baken

Raadsvergaderingen 2016 Posted on Wed, December 07, 2016 18:41:11

De bijdrage tijdens de discussie over zwembad ‘het Baken’ van BurgerBelang (woordvoerder Ton Doomernik):

“Voorzitter over een ding kunnen we duidelijk zijn . Een zwembad en onze sporthallen zijn niet weg te denken uit Zeewolde.
Wij zijn dan ook blij dat het college een sportcentrum in ons dorp een niet weg te denken voorziening vindt.
Dat is positief.
Maar voorzitter, het college heeft zich zelf een enorme beperking opgelegd met de stelling ” sober en doelmatig ” .
De opzet was een zo goedkoop mogelijke renovatie te laten uitvoeren.
Maar dat bleek toch wel erg moeilijk te zijn.
Er is een alternatief gekomen deels renovatie en deels nieuwbouw.
Helaas voor de stelling ” sober en doelmatig ” maar het valt toch duurder uit dan gehoopt.
Maar vooruit het kan niet anders, want er mankeert toch wel erg veel aan ons sportcentrum.
Nu zijn de plannen aan ons voorgelegd en dit is het dan.
Het ziet er allemaal zo definitief uit dat we alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen.
Burger Belang voorzitter , is van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij , als kleine partij, hebben de moeite genomen om met een delegatie naar een inwoneraantal vergelijkbare gemeente van 19.000 inwoners te gaan om daar te gaan kijken en ons te laten informeren over een nieuwbouw sportcentrum dat daar recentelijk is gebouwd.
Een multifunctioneel gebouw.
Voorzien van alle voorzieningen die van belang zijn zoals een zwembad – instructie bad – 2 sporthallen – horeca enz. enz.
Modern – doelmatig en vooral duurzaam.

Die kleine gemeente waar wij zijn geweest, heeft in elk geval gedurende 20 jaren geen onderhoudskosten , terwijl de kapitaallasten voor dat complex verhoudingsgewijs lager zijn dan wat wij kwijt zijn bij de geplande renovatie en uitbreiding van het Baken.
Voorzitter, als deze plaats in het midden des lands 19.000 inwoners tellend , als die dat voor elkaar krijgen waarom zouden wij dat dan niet kunnen.
Indien het college werkelijk de moeite en het lef zou hebben om te gaan kijken en zich te laten informeren over nieuwbouw en zich niet alleen te laten leiden door ” sober en doelmatig ” , dan valt er voor de raad wat te kiezen.
Volgens Burger Belang is dit het juiste moment om alle aspecten te onderzoeken zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden.”Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2016 Posted on Wed, June 29, 2016 08:55:51

ALGEMENE
BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2016

BurgerBelang
spreekt haar grote waardering en dank uit voor de inzet van de ambtelijke
organisatie en bedankt het college voor de aangeboden financiële stukken.

Tijdens
de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 14 juni 2016 hebben wij
al enkele aandachtspunten aangegeven die de komende tijd om duidelijkheid
zullen vragen.

Samengevat
gaat het voor wat ons betreft over:

a. de
decentralisaties in het sociaal domein

Het jaar
2015 was door de decentralisaties in het sociaal domein een zeer hectisch jaar.
Het mag gezegd worden en het is een groot compliment voor portefeuillehoudster
en de ambtelijke ondersteuning, dat zij zich op de best mogelijke wijze zich
van hun taken hebben gekweten. Dat nog geen concrete kengetallen gepresenteerd
kunnen worden en dat nog geen goedkeurende verklaring van de accountant
afgegeven kan worden, doen daaraan niets af. Met name dáár zit een groot
financieel knelpunt voor het begrotingstekort.
Natuurlijk, het kan beter. Daarvoor moet de tijd en de gelegenheid
geboden worden. BurgerBelang blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en
vertrouwt op een positief verlopende ontwikkeling.

b. de
huisvestingsmogelijkheden van jongeren binnen de sociale woningbouw
en de druk op die woningen door
de komst van statushouders die bij voorrang gehuisvest moeten worden;

Zoals wij
bij de algemene beschouwing voor 2016 hebben gemeld, hebben wij ontwikkelaars
benaderd voor de realisering van woningen in het goedkope segment om jongeren
de kans te geven een betaalbare woning te verwerven. Een van hen was bereid ons
voorstel op te pakken en uit te werken in een concreet plan. De aantrekkende
woningmarkt heeft er toe geleid dat de desbetreffende ontwikkelaar wel bereid
was de bedoelde goedkope woningen te realiseren maar dat door de aantrekkende
woningmarkt de voorgestane koopsom van ongeveer € 120.000,- toch nog € 30.000
hoger zou uitvallen. Het laat daarmee enigszins zien hoe op dat terrein gedacht
en gewerkt wordt. Daarmee is de problematiek voor met name de jongeren die een
betaalbare woning zoeken, niet opgelost. Grote zorg is de ontwikkeling van de
sociale woningbouw nu de woningcorporaties geconfronteerd zijn met een
verhuurdersheffing. Dat geld is, met dank aan het Kabinet van VVD en PvdA, niet
meer voor woningbouw in te zetten.

Voorzitter,
BurgerBelang hecht veel aan de verdere ontwikkeling van ons dorp. Dat wij groei
van het aantal inwoners voorstaan, is misschien tot vervelens toe, genoegzaam
bekend. Ons standpunt is niet ongegrond, omdat we zeer regelmatig
geconfronteerd worden met opmerkingen en reacties vanuit onze gemeenschap en
dan met name vanuit de middenstand die om groei
vragen om het bestaansrecht te kunnen borgen. De eerlijkheid gebied echter ook
te zeggen dat we wel meer woningen in het goedkope segment of in de sociale
huursector kunnen willen, maar het moet ook kunnen. Dat gezegd hebbende blijft
het tekort aan woningen in de sociale sector ons zorgen baren. Bij
vervolgprojecten in de woningbouw zouden we graag zien dat er zoveel mogelijk
gebouwd wordt voor de vraag, zodat hierdoor de doorstroming op de woningmarkt
in Zeewolde wordt bevorderd.

c. de
bewoning van het Horsterwold aan de Bosruiterweg.

Vooralsnog
zijn wij van mening dat afspraken die in akten zijn vastgelegd nagekomen moeten
worden. Als daaruit voor de gemeente verplichtingen voortvloeien die nog niet
zijn nagekomen, zal dat alsnog moeten gebeuren. Daar staat tegenover dat de
eigenaren van die woningen ook de verplichting hebben de vastgelegde afspraken
na te komen. Als dat inhoudt dat de door hen gekochte woningen voor recreëren
zijn bedoeld, kan dat niet op enige wijze terzijde geschoven worden. BurgerBelang
heeft wel vragen bij de kosten van de handhaving. Deze zijn hoog en wij vragen
ons af hoe de financiële verhoudingen tussen de kosten en de de opbrengst aan
opgelegde sancties zijn.

d.
financieel perspectief

Vorig
jaar tijdens de algemene beschouwingen liet de begroting voor het jaar 2016 een
negatief resultaat zien. Volgens de toen gegeven doorkijk naar de volgende
jaren, werd een positief resultaat berekend. Helaas is die doorkijk niet
bewaarheid en laat ook de begroting 2017 een negatief resultaat zien.

De
voorliggende Voorjaarsnota laat het financiële perspectief voor 2017 en
volgende jaren zien. Zoals al genoegzaam bekend is, moeten drastische
bezuinigingen worden doorgevoerd. De inwoners van Zeewolde hebben de
gelegenheid gehad en veel hebben die ook genomen, om bezuinigingsvoorstellen in
te dienen. Vervolgens zijn daarover door de raad afspraken gemaakt hoe daarmee
wordt omgegaan en welke bezuiniging op basis van prioritering, worden verwerkt
en doorgevoerd.

Bezuinigingen
zijn nodig omdat de jaarrekening 2015 al met een tekort van € 1,3 miljoen
sluit. Met het voorstel om dat tekort ten laste van de Algemene Reserve te
brengen wordt ingestemd. Voorts wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om ten
behoeve van de verdere invulling van de tabel voor het Financieel Perspectief
2017 nadere voorstellen door het college te laten uitwerken en een dekkingsplan
op te stellen.

Dat voorstel
ondersteunt onze fractie. Wel zien wij graag dat daarbij in elk geval de
volgende uitgangspunten worden gehanteerd:


geen
lastenverzwaring voor onze inwoners, en


mensen
met een minimum inkomen mogen er in absolute zin niet op achteruit gaan; de voorzieningen
met betrekking tot cultuur, zorg en welzijn moeten voor hen zo mogelijk
drempelloos worden c.q. blijven.

e.
ontsluiting Zeewolde

Zeewolde
ligt centraal in Nederland en dit neemt het nodige verkeer met zich mee in de
vorm van forensen en logistieke bedrijven. Veel voorzieningen bevinden zich
buiten ons dorp en moeten voor onze inwoners bereikbaar zijn. De ontsluiting
van Zeewolde is daarom van groot belang. In dat kader vragen wij ons af waarom
het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding is uitgesteld
naar 2017.

BurgerBelang
kan instemmen met het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota en als
afsluiting willen wij het college en het ambtelijk apparaat een groot
compliment maken over de veranderde communicatie in de vorm van
raadsinformatieavonden die door ons als zeer positief wordt ervaren.