Meneer de Voorzitter,

Nu de economische recessie
een goed herstel laat zien en de toekomst daardoor rooskleuriger lijkt te
worden, is het hoog tijd dat we met een andere blik naar de toekomst van ons
dorp kijken.

Het lange tijd volgehouden
sober en doelmatig, het pappen en nathouden, zal moeten veranderen in visie en
dynamiek. Willen we mee kunnen blijven komen in de ontwikkelingen en willen we
voorkomen dat ons dorp nog verder gaat vergrijzen dan waarmee het nu al bezig
is, zullen we moeten groeien.

Het aantal leegstaande
winkelpanden neemt nog steeds toe. Recentelijk is de winkel Modelin gestopt. Of
de daardoor vrijkomende winkelruimte weer kan worden ingevuld is de vraag. We
weten dat het college activiteiten ontwikkelt om winkelondernemers te
enthousiasmeren zich in Zeewolde Centrum te vestigen. Het centrum
aantrekkelijker maken door de horeca te stimuleren zich te vestigen zien we als
een mogelijkheid. Laat meer terrasjes komen, maak het een toeristisch
aantrekkelijk centrum. Het beleid uitsluitend richten op de invulling van
leegstaande winkelpanden met nieuwe winkels gaat het niet redden, alleen al
door het feit dat steeds meer mensen het internet beter en intensiever weten te
gebruiken, zelfs voor de dagelijkse boodschappen. Het is ons bekend dat de
portefeuillehouder zich inspant om het centrum aantrekkelijker te maken. Is het mogelijk een korte update van de stand
van zaken te geven?

We zien dat hard wordt
gewerkt aan de invulling van de gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein.
Voor de gemeente een lastige klus met grote financiële consequenties. De wijze
waarop de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie dat doen, verdient
onze lof. Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt, is zo. Als daarvan dan
maar geleerd wordt en verbeteringen of aanpassingen worden toegepast.

Ik weet al wat gezegd of
gedacht gaat worden: daar zijn ze weer, het Bouwteam. Ja, omdat wij zien dat
door het huidige beleid op het gebied van sociale -let wel!- huurwoningbouw grote
problemen gaan ontstaan. Uit een gesprek met Woonpalet is ons duidelijk geworden
dat er 2.100 woningzoekenden zijn, ofwel bijna 10% van onze bevolking, waarvan 80% ofwel 1.680 woningzoekenden uit
Zeewolde. Woonpalet signaleert een toename van het aantal woningzoekenden. De
wachttijd is op dit moment 3½ à 4 jaren. Ook statushouders en Polen die zich
hier tijdelijk willen vestigen zijn op zoek naar sociale huurwoningen. Het
gevolg is dat veel jongeren hun heil buiten Zeewolde gaan zoeken. En juist deze
groep willen we vasthouden. Als het zo is dat Woonpalet niet in staat is om in
de huisbehoeften aan sociale huurwoningen te voorzien, waarom wordt er dan niet
een andere woningcorporatie in de arm genomen? Is het college bereid daartoe
stappen te ondernemen?

In de sociale huursector is
vooral vraag naar woningen voor 1- 2 persoonshuishoudens. Qua aantal gaat het
om ongeveer 1.395 woningzoekenden.

Voorzitter, als raad zijn we bezig een hoogstandje van
samenwerking in het project Het Baken. Een schitterend voorbeeld van een
initiatief dat steeds beter gestalte gaat krijgen. We zullen daarbij nog goed
moeten kijken naar de financieel-technische uitwerking. Wij hebben al gezien
welke mogelijkheden er zijn, als we dit goed aanpakken. We hoeven dan niet bang
te zijn voor onze begrotingspositie. We moeten samen wel willen en durven,
waarbij het belangrijk is over de grenzen van de eigen politieke ambities te
durven kijken. Met onze kennis van eerdere projecten in den lande, heeft
BurgerBelang dat lef. Sterker nog, we gunnen iedere fractie en iedere partij
zijn inbreng en resultaten. Ons uitgangspunt bij dit project is: Samen werken
en samenwerken. Onze gemeente verdient een goede accommodatie die aan de eisen
des tijds voldoet. Wat ons betreft zou daarom nog eens kritisch gekeken kunnen
worden naar het doorschuiven van de afschrijvingslasten naar 2019. In alle
redelijkheid verwachten wij niet dat het project dan al voltooid is en de
lasten in 2019 al verwerkt moeten worden.

Schoon, heel en bereikbaar:

a. de bereikbaar van de gemeenten op de Veluwe

In co-productie met de provincie is een
haalbaarheidsverkenning uitgevoerd voor de realisering van een vaste
oeververbinding. Er is nog geen standpunt ingenomen en er vinden nog gesprekken
plaats.

Kan binnenkort informatie worden verstrekt over de
stand van zaken?

nr. 37 Geluidmeting Lelystad Airport en de A28

Raad heeft op 25 juni 2015 een motie aangenomen met de
strekking dat een meting zou worden uitgevoerd in combinatie met het
geluidonderzoek van de A28.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van deze motie?

(Tot slot)

Wij zien graag in komende voorjaarsnota’s en
begrotingen meer ambities waar onze inwoners blij mee zijn en waarop wij trots
mogen zijn.

(Hierbij gevoegd vindt u de tekst van de motie.)