Blog Image

Blog BurgerBelang

Algemene beschouwingen 2019

Raadsvergaderingen 2018 Posted on Mon, July 01, 2019 08:43:28

Wat willen wij met Zeewolde, wat willen onze inwoners? Sommige mensen zeggen dat Zeewolde klaar is na het volbouwen van de Polderwijk. Hoe realistisch is dat? Willen wij een dorp waarin de tijd blijft stilstaan? Een dynamisch dorp is nooit klaar en altijd in beweging.

Het centrum ligt aan de zuidzijde van ons dorp en is geografisch niet het hart, de kern van het dorp waar men elkaar kan ontmoeten. Dat is één van de belangrijkste functies van een centrum. Daarom pleitten wij ervoor dat de volgende uitbreiding van Zeewolde aan de zuidkant gepland gaat worden, zodat de scheefgroei weer wordt rechtgetrokken. Wanneer we dat willen moet er NU al een knoop worden doorgehakt, moet er nu al begonnen worden met het wijzigen van het bestemmingsplan, daarna bouwrijp maken van deze percelen, etc.etc. Denken op langer termijn, nu al kijken naar de toekomst.

Zeewolde heeft meer inwoners nodig om de financieën op orde te kunnen houden, om faciliteiten in dit dorp in leven te kunnen houden en om middenstand en horeca in dit dorp te houden. Geld genereren is in de ogen van BurgerBelang nog steeds de beste manier om de financiën op orde te houden en dat betekent in onze ogen niet alleen groeien, maar ook ons dorp aantrekkelijker maken voor recreanten. Deze bezoeken nu Harderwijk, Nijkerk en Spakenburg. Slechts een enkeling doet ons dorp aan. We hebben een prachtige kustlijn aan de randmeren, een blauwe diamant, een tulpeneiland. Veel mogelijkheden om te recreëren, om recreanten aan te trekken die niet ontwikkeld worden tot hun volle potentie. Zonde.

Voor de toekomstvisie wordt de mening van de inwoners gevraagd. Een goed initiatief, wanneer de inwoners mogen meedenken kunnen we elkaar scherp houden. Maar dan moeten de vragen niet te oppervlakkig zijn en genoeg inhoud hebben om impact te kunnen hebben. We hopen dan wel op een evenwichtige samenstelling van de meedenkende inwoners, want de Zeewoldenaren die hun activiteiten elders zoeken, zullen zich niet zo snel geroepen voelen om mee te denken over de toekomst van dit dorp. We moeten vooral de jongeren en de jonge gezinnen binnenhouden om dit dorp te laten floreren. Hun mening is dan ook zeker van belang.

Als laatste nog de complimenten voor het ambtelijk apparaat voor de duidelijke stukken.Algemene Beschouwingen

Raadsvergaderingen 2018 Posted on Sun, November 04, 2018 16:05:31

Het collegeprogramma klinkt als een kabbelend beekje. Vooral
veel onderzoeken en weinig slagvaardigheid. Een voortzetting van de afgelopen
jaren. Het doet ons denken aan het beeld wat Leefbaar Zeewolde tijdens de
vorige algemene beschouwingen bij ons opriep: opa met kleinkind die in de mist
een dorpje zagen opdoemen waar de tijd had stilgestaan. Dit gezegd hebbende: na
ons decennia lang roepende in de woestijn gevoeld te hebben zijn we blij dat er
inmiddels wel gebouwd wordt. Ook zijn we blij met de diversiteit van de
woningen. Bouwen voor elke doelgroep, zodat er in Zeewolde voor iedereen plaats
is. Minder blij zijn we met de inbreiding in het dorp. Eén van de charmes van
Zeewolde is het open karakter. De vele groenzones in het dorp. BurgerBelang is
er voorstander van dat deze behouden blijven en niet worden volgebouwd. Er
wordt steeds meer geknabbeld aan het groene hart van ons dorp. Hier blijft op
deze manier niets meer van over. Ook ligt het centrum van ons dorp steeds meer
uit het midden. Het lijkt dus zinvol om deze scheefgroei te corrigeren en
verdere uitbreiding van ons dorp aan de zuidkant te laten plaatsvinden,
bijvoorbeeld in het G-gebied. We zijn dan ook benieuwd naar de geplande
toekomstvisie en omgevingsvisie. Het is hard nodig dat deze er komt en we hopen
dan dat dit hierin meegenomen wordt.

Het sociaal domein is en blijft een zorgkindje. BurgerBelang
onderstreept dat het inzetten op preventie belangrijk is. Voorkomen is immers
beter en goedkoper dan genezen. In de programma begroting wordt gesproken over
het doelen inspanningen netwerk kortweg DIN. Een manier om samenhang te
visualiseren. Wij zijn nieuwsgieriger naar aanpak om de doelen en inspanningen
integraal vorm te geven. Vandaar ook dat we over 1 onderdeel van het sociaal
domein een motie hebben om een probleem aan te pakken, in plaats van dit
probleem in mooie plaatjes in beeld te brengen. Deze motie wil ik nu aan u
voorlezen:

Motie preventie eenzaamheid 75-plussers

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1
november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constateerde dat,

– Het aantal 75-plussers in Zeewolde groeit en dat
vereenzaming en de mogelijkheden tot meedraaien in de maatschappij soms
problematischer wordt.

– Deze groep mensen vaak laat zelf in actie komt bij
dergelijke problemen.

Overwegende dat:

– veel 75-plussers kampen met problemen die te maken hebben
met fysieke achteruitgang, dan wel overbelasting door mantelzorg, dan wel
sociaal isolement

– dit vaak onvoldoende onderkent wordt door de omgeving

– In het realisatieprogramma van het college reeds aandacht
is voor eenzaamheid en een sluitende aanpak voor mensen in kwetsbare posities.

– In het realisatieprogramma van het college ook wordt
ingezet op verbreding van het aanbod
voor algemene voorzieningen (dagbesteding)

Verzoekt het college:

– Een onderzoek te starten naar de grootte van de
problematiek in Zeewolde voor met name 75-plussers op het punt van eenzaamheid
en sociaal isolement. In het onderzoek in ieder geval de 75-plussers zelf te bevragen naar hun
ervaringen en hun wensen.

– De resultaten van het onderzoek voor 1 mei 2019 kenbaar te
maken aan de gemeenteraad.

– Daarbij ook aan te geven op welke wijze het college actie
gaat ondernemen nav het onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

De wens van het college en bestuur om burgers meer te laten
participeren en gebruik te maken van de expertise en creativiteit van de
burgers komt helemaal overeen met het
verkiezingsprogramma van BurgerBelang, alleen hadden wij hier een concreet idee
bij en dat is de motiemarkt zoals die in verschillende ons omringende gemeenten
plaatsvindt. Graag wil ik een motie inbrengen.

Motie motiemarkt

De Raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1
november 2018 tijdens de algemene beschouwingen;

Constaterende dat,

– het bij deze tijd past om burgers meer in de
gemeentepolitiek te laten participeren

– de raad nu nadenkt over een andere werkwijze en meer
inwoners wil gaan betrekken door hun onder andere eerder en vaker om hun
wensen, ideeën en voorstellen te vragen

– er in de samenleving vaak creatieve ideeën leven die
vragen om erkenning en waardering

– uit ervaringen van andere gemeenteraden is gebleken dat
een motiemarkt heel goed werkt om nieuwe
ideeën uit de samenleving onder de aandacht van de raad te brengen en behandeld
te krijgen in de gemeenteraad.

Spreekt als raad uit:

– in 2019 een motiemarkt te gaan organiseren waarbij burgers
een kraam krijgen op de ‘markt’ en hun idee of wens onder de aandacht kunnen
brengen van de raadsleden.

– raadsleden een idee of wens kunnen overnemen en in overleg
met de inbrenger deze als motie kunnen indienen bij de raadsvergadering waar de
Programmabegroting 2020 wordt behandeld.

– eind 2019 de motiemarkt te evalueren en te beoordelen of
de motiemarkt in 2020 en verder wordt gecontinueerd.

Verzoekt de werkgroep vergaderwijze:

– in het kader van de nieuwe werkwijze voor de raad de
inrichting en invulling van de motiemarkt verder uit te werken en voor de zomer
van 2019 deze uitwerking voor te leggen aan het presidium.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot voorzitter.

Verder zijn we blij dat het college de lasten voor de
burgers niet verder wil verhogen. We zijn al een dure gemeente om te wonen en
de woonlasten moeten beslist niet hoger worden. Als laatste willen we nog
puntjes benoemen wat we missen: er wordt gesproken over oplaadpalen voor
auto’s, waar we bijzonder blij mee zijn, maar zou het mogelijk zijn om op
verschillende plaatsen in ons dorp ook oplaadpalen voor fietsen te realiseren?
En, wat gaat er gebeuren met de voormalige brandweerkazerne? Dit gebouw staat
nu al jaren leeg en het lijkt ons dat er nu toch dringend een bestemming voor
gevonden moet worden. Tot zover.